Pagina Vervoer

Werkgroep verkeer

Verslagen, agenda's, links en het vergaderrooster

Contact: verkeer@spijkerkwartier.net


Vergaderingen van de werkgroep Verkeer:
- in de Lommerd, donderdagavond tweewekelijks, aanvang om 20.00 uur.


Parkeergarages in en nabij de wijk Spijkerkwartier
- Mediamarkt, lokale parkeergarage van de Mediamarkt aan de Velperbuitensingel
- Musisgarage, volg de borden op de singels, adres: Velperbinnensingel 2, 6811 BP Arnhem
- Velperpoort - Volg de borden, adres: Ir J P van Muijlwijkstr 175, 6828 BN Arnhem - 026 3554829Op 26 oktober 2006 heeft de gemeente toelichting gegeven op het nieuwe verkeerscirculatieplan. Op 16 november is er een speciale avond over het parkeren in de wijk.

Bericht van 9 november

Vorige week donderdag (2 november) is vergaderd over verschillende scenario's in de inrichting van het verkeerscirculatieplan. Belangrijke uitgangspunten zijn de verhalen van mensen die het verkeer willen veranderen. Vooral het noord-zuid sluipverkeer krijgt daarbij veel aandacht. (Via de route Bloemstraat - Spijkerlaan - Kastanjelaan). Maar ook het Zuid - Nood sluipverkeer via de Groen van Prinsterenstraat - Emmastraat krijgt de nodige aandacht. Sommigen zijn tevreden met de huidige situatie: "het hoeft niet anders, zo is het goed". De meerderheid is voor een verandering. Dat wordt dus schipperen met het verkeer.

De communicatie met de wijkbewoners is voor het verkeersplan erg belangrijk. Sommige deelnemers van de werkgroep Verkeer kennen veel andere mensen in de wijk. Sommigen anderen kennen er niet zo veel en gaan meer af op het eigen oordeel. Het is belangrijk dat bewoners met een idee over verkeer, parkeren, verkeersveiligheid dat idee doorgeven aan de werkgroep Verkeer. En daarbij te laten weten wat er anders moet en/of wat uw opmerkingen zijn over het verkeer in de wijk. Reacties kunnen gericht worden aan de Lommerd (in de brievenbus). Op de enveloppe even vermelden VERKEER, dat is dan voor de administratie van de Lommerd ook helder en duidelijk. Vergeet niet uw contactgegevens in uw bericht te melden zodat we aanvullende vragen kunnen stellen of u uit kunnen nodigen.

De werkgroep verkeer wil einde 2006 met een breed gedragen verkeersplan naar de gemeente. Het is voor ons belangrijk om heldere plannen te maken door de brede stroom van ideeën in te dikken, prioriteiten toe te kennen en te overleggen met betrokkenen. Deze drie scenario's vervolgens uit te werken tot drie verschillende mogelijke plannen op hoofdlijnen. Het idee is om met de werkgroep deze drie ruwe plannen te maken waar de wijk naar gaat kijken. Details worden dan later ingevuld.

De eerste grote lijn is een splitsing van de wijk in twee delen: Noord en Zuid. Het noordelijke deel blijft daarbij bereikbaar vanaf de Steenstraat en de zuidelijke zijde vanaf de Johan de Wittlaan. Met enkele varianten daarop. Een volkomen splitsing wordt binnen de werkgroep Verkeer niet gedragen, er blijven wel enkele verbindingen. Een tweede scenario is de afsluiting van de aansluiting van de Parkstraat op de Singel. En varianten daarop. Een derde scenario is een omkering van een deel van de rijrichting op éénrichtingswegen in de route van het sluipende autoverkeer, zoals de Bloemstraat, de Kastanjelaan en een deel van de Emmastraat. Ook de in- en uitvalswegen aan de randen van de wijk worden nauwkeurig bekeken.


De verkeersbijeenkomst van 26 oktober 2006 van de werkgroep ging vooral over de samenwerking met de gemeente Arnhem en hoe we daar in een convenant over en weer mee omgaan. Het onderdeel communicatie is daarbij zeer belangrijk, daarover werden ook afspraken met de gemeente gemaakt. Verder is aan het eerder toegezegde verkeerscirculatieplan nu ook een parkeerplan toegevoegd. Op 16 november staat een speciale avond over het parkeren in de wijk op het programma. De leden van de werkgroep verkeer gaan in overleg met een specialist op parkeergebied. Uw vragen horen we graag, dan nemen we die mee op 16 november.

In het plan wordt naast verkeerscirculatie en parkeren, in ieder geval ook aandacht besteed aan:
1 - verbeterde veiligheid voor iedereen.
2 - uitstekende bereikbaarheid voor alle ondernemers en bewoners.
3 - goede aan- en afvoerroute voor vrachtwagens.
4 - een optimale balans tussen speelruimte en parkeerruimte.

Uitgangspunten van het verkeersplan voor de wijk ideeën die daar dicht bij liggen:
- Steenstraat - opknap via het plan OASE
- Singels - Omsingeling Doorbroken
- Johan de Witlaan, aanpassingen en een voorzichtig plan voor twee rotondes
- Buitengewoon Beter voor onze wijk Spijkerkwartier en Spoorhoek. Dit start niet voor 2008.
- Aanpassing van de entree van de fietsrotonde (bij de Berekuil) en Eusebiusbuitensingel aldaar.


Bericht van 24 mei 2006
Oproep deelnemers denktank verkeer Spijkerkwartier:

Er komt een nieuwe verkeerscirculatieplan van de gemeente. De werkgroep Spijkerkwartier wil behalve naar het verkeerscirculatieplan ook breder kijken naar de relatie van het verkeer met omliggende wijken, sluipverkeer, naar de veiligheid en naar het parkeerprobleem. Daarvoor worden enkele deelnemers gezocht. Uit de denktank komt een afvaardiging die met de gemeente aan tafel gaat voor overleg. Het gaat hierbij om mee te beslissen hoe het verkeer in de wijk gaat lopen, hoe het "nieuwe" parkeren zal gaan ontwikkelen en hoe de eenrichtingsborden gaan staan. Meedenken over waar het sluipverkeer gereguleerd moet worden en waar de hoofdaders van het verkeer vorm moeten krijgen. Hoe bijvoorbeeld kom je vanaf Apeldoorn, Velp of de Westervoortsedijk op een normale manier thuis. Voor deze denktank worden mensen gezocht die zich willen verbinden aan dit moeilijke proces. Affiniteit met verkeer is wenselijk. Over de eigen grenzen heen kunnen denken is een vanzelfsprekende voorwaarde. Deelname aan de denktank kan door aanmelding via: verkeer@spijkerkwartier.net. Nog voor de zomer ('06) komen we bijeen voor een kennismaking, een datum is inmiddels bekend gemaakt aan de 17 deelnemers op de lijst.


Verkeernieuws 18 mei 2006
De beweegbare palen worden op korte termijn verwijderd in het voormalige protitutiegebied. Op 28 april heeft de gemeente gereageerd op een oproep van de werkgroep Spijkerkwartier om hiermee een aanvang te maken, lees hier de reactie van de gemeente. Er is een oproep voor deelname aan de denktank verkeer.Wijkplatform 10 mei 2006.
Belangrijkste uitkomst: de verkeersmaatregelen in het prostitutiegebied worden weer teruggebracht naar de oude situatie. Een nieuwe "Werkgroep Verkeer" wordt ingesteld voor communicatie namens de wijk met de gemeente. Deze werkgroep maakt samen met de gemeente een nieuw verkeerscirculatieplan, waarbij veiligheid en duurzaamheid per maatregel nader worden omschreven.

Verkeerspunten van aandacht voor Spijkerkwartier en Spoorhoek
- Verkeerssituatie prostitutiegebied
- Telling 11 april 2006 en vergelijking met telling 2002
- Sluipverkeer Spoorhoek en Spijkerkwartier
- Spijkerlaan drukte en veiligheid
- Hot-spots m.b.t. verkeer in de wijk:
- Parkstraat bij Singelstraat, oversteek kinderen Arcade (speerpunt 2005)
- Boulevard / Eusebiusbuitensingel, gevaarlijke situatie (speerpunt 2005)
- Spijkerstraat bij Singel, veiligheid
- Steenstraat en Van Muijlwijkstraat bij Singel
- vrachtverkeer (+laden lossen) ondernemers Steenstraat
- Kruispunt Rietgrachtstraat (via de Arcade, verkeersenquete)
- Nieuwe land, het sluipverkeer
- Het 30 km gebied, de zône in kaart, de duidelijke borden en de handhaving
- Verkeersdrempels en risico voor scheuren in muren van belendende huizen
- Ideaalbeeld toekomst en huidig realistisch beeld, cijfers en feiten
- De ontsluiting door de spoordijk naar de wijk Molenbeke vanaf de Dullertstraat
- De jaarlijkse Auto Vrije Dag in september, de af te zetten straten op lijst
- Een op te richten Werkgroep verkeer, spreekbuis namens de wijk
- De jaarlijkse 3VO Straatspeeldag alleen de in de Prins Hendrikstraat?
- Dubbel parkeren in de straten waardoor de brandweer hinder ondervindt bij spoed

Vastgestelde Wijkspeerpunten Spijkerkwartier en Spoorhoek 2006
Door het wijkplatform zijn de volgende vijf speerpunten vastgesteld:
- de aanpak van het grofvuil in het Spijkerkwartier
- het inrichten van verticaal groen in de Spoorhoek
- aanpakken gevaarlijk verkeer op het kruispunt Boulevard / Eusebiusbuitensingel
- invulling van de leemte in het jeugdbeleid in Spijkerkwartier en Spoorhoek
- concrete uitwerking 2 speelplekken voor Spijkerkwartier (1) en Spoorhoek (1)


In de loop van 2005 kreeg het vertrek van de prostitutie uit de wijk definitief beslag. De werkgroep Spijkerkwartier hield eind 2005 beraad over daarop aansluitende acties voor het gebied, de herontwikkeling en met name het terugbrengen naar de normale verkeerssituatie. De werkgroep schreef een brief aan B&W met verzoek om te starten met het normaliseren van de verkeerssituatie in het voormalig prostitutiegebied. Dit werd door de gemeente positief ontvangen. In de nazomer werden diverse maatregelen genomen. De werkgroep Spijkerkwartier voorzag in haar beraad verder een aparte werkgroep Verkeer te ontwikkelen. Dit kreeg nader vorm in de wijkplatformvergadering van januari 2006. Tijdens deze vergadering hebben meerdere mensen zich opgegeven na afloop van het gesprek met de nieuwe verkeerswethouder Cees Jansen (en ambtenaren). Het wijkplatform installeerde de werkgroep Verkeer en die ging op 29 juni van start.

De doelstelling was niet direct een verkeersplan voor te bereiden, maar eerder te willen fungeren als een "denktank voor verkeer door ondernemers, bewoners, de wijk en overige" waarin zowel het verkeerscirculatieplan aan de orde zou komen, alsmede de veiligheid en de parkeerproblematiek. Er werd uitgegaan van de komst van een gedragen verkeersplan vanuit de gemeente dat vooral ook met de omliggende verkeerssituatie van de wijk rekening zal houden.
Op 29 juni werd een eerste inventarisatie gemaakt van een knelpuntenlijst met en grote tekening. Van onbehoorlijke situaties werden foto's gemaakt. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Er ligt nu een voorstel van de gemeente voor een verkeerscirculatieplan op tafel. Daarin wordt ruwweg voorgesteld de wijk te splitsen in twee delen om het sluipverkeer te blokkeren. Dit is in feite een ingrijpende wijziging. Het plan is nog niet aan de wijk bekend gemaakt. Krijgt dit plan voldoende draagvlak? En sluit het aan op de doelstelling die eerder werd beoogd? Hoe was de ontwikkeling?

De eerste bijdrage vanuit de gemeente was een rapport met cijfer waarin de verkeersstromen duidelijk werden gemaakt ten aanzien van sluipverkeer. Hieruit bleek een behoorlijke urgentie voor de Spoorhoek die daar vooral de overlast heeft. En verder de Emmastraat waar ook overlast werd genoteerd.
Gaandeweg zijn verschillende stadia van ontwikkeling gepasseerd. De werkgroep maakte in groepen van twee mensen eigen voorstellen die één voor één zijn behandeld door de gemeente en waarvan helaas geen enkele is terug te vinden in het voorstel van de gemeente. Kortom we zijn daarin enigszins verdwaald. De meningen over het verkeerscirculatieplan zijn op essentiële onderdelen erg verdeeld. Conclusie is dat er op dit moment te veel aandacht is voor het verkeerscirculatieplan.

Het parkeerplan sluit aan op het doel van de werkgroep. Het is spijtig dat de voorstellen die in januari werden gedaan met betrekking tot parkeren nog niet verder zijn uitgewerkt (ondermeer het systeem met parkeerkaarten zoals in Rotterdam). De expertmeeting over de mogelijkheden van parkeersystemen heeft nog geen doorgang gevonden om verschillende redenen.

Om een goede start te maken in het nieuwe jaar stelt de werkgroep vier punten voor:
1)- een nadere concentratie op de oplossing van de sluipverkeerproblemen in de Spoorhoek en dit los te koppelen van verkeer in de Spijkerbuurt en de Boulevardwijk. Dit betekent voorlopig onzerzijds geen aandacht voor het verkeerscirculatieplan voor de wijk.
2)- ons te richten op meer aandacht voor het behandelen van de knelpuntenlijst, deze lijst te herzien en hiervoor prioriteiten te stellen.
3)- te focussen op de ontwikkeling van het parkeerplan, met name op locaties waar zich knelpunten voordoen zoals aan het Nieuwe Land.
4)- de knelpunten van de Emmastraat verder aandacht te geven met lokale oplossingen.

 

Link naar de verzameling van verkeerspolitieke standpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 van de gemeente Arnhem van VeiligVerkeerNederland (met een eigen website voor Arnhem).

 

Pagina Vervoer