Verkeersplan, Werkgroep Verkeer

Werkgroep Verkeer 2006 - 2007.

Hoe is het begonnen en hoe is het gegaan? En hoe gaan we verder?
In de loop van 2005 kreeg het vertrek van de prostitutie uit de wijk definitief beslag. De werkgroep Spijkerkwartier hield eind 2005 beraad over daarop aansluitende acties voor het gebied, de herontwikkeling en met name het terugbrengen naar de normale verkeerssituatie. De werkgroep schreef een brief aan B&W met verzoek om te starten met het normaliseren van de verkeerssituatie in het voormalig prostitutiegebied. Dit werd door de gemeente positief ontvangen. In de nazomer werden diverse maatregelen genomen. De werkgroep Spijkerkwartier voorzag in haar beraad verder een aparte werkgroep Verkeer te ontwikkelen. Dit kreeg nader vorm in de wijkplatformvergadering van januari 2006. Tijdens deze vergadering hebben meerdere mensen zich opgegeven na afloop van het gesprek met de nieuwe verkeerswethouder Cees Jansen (en ambtenaren). Het wijkplatform installeerde de werkgroep Verkeer en die ging op 29 juni van start.

De doelstelling was niet direct een verkeersplan voor te bereiden, maar eerder te willen fungeren als een "denktank voor verkeer door ondernemers, bewoners, de wijk en overige" waarin zowel het verkeerscirculatieplan aan de orde zou komen, alsmede de veiligheid en de parkeerproblematiek. Er werd uitgegaan van de komst van een gedragen verkeersplan vanuit de gemeente dat vooral ook met de omliggende verkeerssituatie van de wijk rekening zal houden.
Op 29 juni werd een eerste inventarisatie gemaakt van een knelpuntenlijst met en grote tekening. Van onbehoorlijke situaties werden foto's gemaakt. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Er ligt nu een voorstel van de gemeente voor een verkeerscirculatieplan op tafel. Daarin wordt ruwweg voorgesteld de wijk te splitsen in twee delen om het sluipverkeer te blokkeren. Dit is in feite een ingrijpende wijziging. Het plan is nog niet aan de wijk bekend gemaakt. Krijgt dit plan voldoende draagvlak? En sluit het aan op de doelstelling die eerder werd beoogd? Hoe was de ontwikkeling?

De eerste bijdrage vanuit de gemeente was een rapport met cijfer waarin de verkeersstromen duidelijk werden gemaakt ten aanzien van sluipverkeer. Hieruit bleek een behoorlijke urgentie voor de Spoorhoek die daar vooral de overlast heeft. En verder de Emmastraat waar ook overlast werd genoteerd.
Gaandeweg zijn verschillende stadia van ontwikkeling gepasseerd. De werkgroep maakte in groepen van twee mensen eigen voorstellen die één voor één zijn behandeld door de gemeente en waarvan helaas geen enkele is terug te vinden in het voorstel van de gemeente. Kortom we zijn daarin enigszins verdwaald. De meningen over het verkeerscirculatieplan zijn op essentiële onderdelen erg verdeeld. Mijn conclusie is dat er op dit moment te veel aandacht is voor het verkeerscirculatieplan.

Het parkeerplan sluit aan op het doel van de werkgroep. Het is spijtig dat de voorstellen die in januari werden gedaan met betrekking tot parkeren nog niet verder zijn uitgewerkt (ondermeer het systeem met parkeerkaarten zoals in Rotterdam). De expertmeeting over de mogelijkheden van parkeersystemen heeft nog geen doorgang gevonden om verschillende redenen.

Om een goede start te maken in het nieuwe jaar stel ik vier punten voor:
1)- een nadere concentratie op de oplossing van de sluipverkeerproblemen in de Spoorhoek en dit los te koppelen van verkeer in de Spijkerbuurt en de Boulevardwijk. Dit betekent voorlopig onzerzijds geen aandacht voor het verkeerscirculatieplan voor de wijk. 2)- ons te richten op meer aandacht voor het behandelen van de knelpuntenlijst, deze lijst te herzien en hiervoor prioriteiten te stellen. 3)- te focussen op de ontwikkeling van het parkeerplan, met name op locaties waar zich knelpunten voordoen zoals aan het Nieuwe Land. 4)- de knelpunten van de Emmastraat verder aandacht te geven met lokale oplossingen.