COMMUNIQUE WERKGROEP VERKEER FEBRUARI 2007

De Werkgroep Verkeer (WVG) heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met de Afdeling Verke~r van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Arnhem over een verkeerscirculatieplan (VCP) t.b.v. onze wijk. Het belangrijkste probleem dat met dat VCP opgelost zou moeten worden is de overlast van sluipverkeer in het Spijkerkwartier/Spoorhoek o.a. in de Hommelstraat, Spijkerlaan, Emmastraat en Parkstraat.
De WGV is door de ambtenaren van de Afdeling Verkeer voorzien van alle benodigde gegevens. Vervolgens heeft de WGV haar ideeën en opvattingen vanuit de wijk ingebracht. Na een aantal gezamenlijke bijeenkomsten is de Afdeling Verkeer met alle informatie aan de slag gegaan en heeft een VCP opgesteld.

De belangrijkste aanpassingen voor het snelverkeer die de Afdeling Verkeer hierin voorstelt zijn de volgende.
1. Het afsluiten van de Emmastraat ter hoogte van Spijkerstraat.
2. Het gedeeltelijk afsluiten van de Parkstraat. Dat wil zeggen:
Van noord naar zuid rijdend kan men vanaf de Kastanjelaan bij de kruising met de Parkstraat alleen nog rechtsafslaan richting Eusebiusbuitensingel.
Van zuid naar noord kan men vanaf de Kastanjelaan bij de kruising met de Parkstraat alleen nog rechtsaf richting Emmastraat.
3. Het afsluiten van de Spijkerstraat ter hoogte van de Velperbuitensingel.
4. Enkele rijrichtingveranderingen.
5. Twee straatafsluitingen in de Spoorhoek.

Na uitgebreide discussie over dit VCP is de Werkgroep Verkeer tot de conclusie gekomen dat dit voorstel behalve de punten 4 en 5 veel te ingrijpend is. Met name omdat inmiddels ook duidelijk is geworden dat er door de gemeente Arnhem ook gewerkt gaat worden aan de vier verkeersproblemen in de stad.
1. De doorstroming van het verkeer op de Johan de Witlaan gaat bevorderd worden.
2. Met het plan OASE wordt de inrichting van de Steenstraat veranderd en daarmee ook de verkeersituatie.
3. Het functioneren van de Centrumring wordt aangepakt, er wordt gewerkt aan een betere doorstroming van het verkeer.
4. De verkeersproblemen in de Spoorhoek gaan aangepakt worden.

De Werkgroep Verkeer verwacht dat deze ingrepen zoveel invloed op de (sluip-) verkeerssituatie in de wijk zullen hebben dat er geen grote ingrepen in het Spijkerkwartier meer nodig zullen zijn. Daarom heeft de WGV heeft de gemeente voorgesteld de komende jaren eerst de resultaten van bovengenoemde aanpak van zaken door de gemeente af te wachten.
De Werkgroep Verkeer heeft zich dan ook na lang beraad op het standpunt gesteld dat zij voorlopig niet voor de invoering van dit Verkeerscirculatieplan is. (Overigens zijn niet alle leden van de Werkgroep Verkeer het daarmee eens) .
De Werkgroep Verkeer gaat zich de komende tijd in samenwerking met de gemeente wél bezighouden met de vele andere verkeersknelpunten/-problemen die zich in onze wijk voordoen. Daarover zullen wij verslag doen.
Een tekening van het VCP-voorstel van de gemeente Arnhem hangt in de vitrine buiten aan de Lommerd en zijn ook te vinden aan de muur in de vergaderzaal in de Lommerd.

Namens de Werkgroep Verkeer Egbert Bouwhuis, Menno Ketel
Voor reacties: S.v.p. schriftelijk via de Lommerd, p/a Spijkerstraat 185A richten aan: Werkgroep Verkeer.