terug naar plannen

Spijkerbroek, reacties op de inventarisatie

reacties van bewoners en de opmerkingen van gemeente en werkgroep daarbij

 

Inleiding

In september 2006 is de werkgroep Spijkerbroek samen met de gemeente een samenwerkingsverband gestart met als doel te komen tot een herontwikkelings-plan voor het gebied Spijkerbroek. Dit gebied wordt begrensd door de driehoek Hertogstraat/Emmastraat, Thorbeckestraat en de spoorlijn. De bouwspeelplaats Thialf, het voormalige prostitutiegebied en de school aan de C.A. Thiemestraat vallen dus in het projectgebied.

Op 8 november 2006 werd in De Lommerd een informatieavond over het project Spijkerbroek gehouden. Tijdens deze avond werd een eerste inventarisatie van het gebied gepresenteerd. Aan de orde kwamen onder meer het huidige gebruik van het gebied, de toegankelijkheid, het karakter van de gebouwen en de groe-ne ruimte. De aanwezigen kregen de gelegenheid om suggesties, wensen en opmerkingen aan de inventarisatie toe te voegen. Naderhand konden bewoners en gebruikers van de wijk ook nog reageren via het insturen van kaarten of e-mail. In dit document zijn de verschillende reacties weergegeven en van commentaar voorzien.

Hoe zijn de reacties verwerkt?
Alle suggesties, wensen en opmerkingen over het project Spijkerbroek die naar aanleiding van de presentatie op 8 november zijn binnengekomen, zijn uitge-schreven. Hierbij zijn persoonlijke gegevens uiteraard weggelaten. Vervolgens zijn de reacties gecategoriseerd naar de verschillende beleidsvelden binnen de gemeente Arnhem (Beheer Openbaar Gebied (Stadsbeheer); Economische Zaken; Handhaving; Maatschappelijke Ontwikkeling; Openbaar Gebied/Buiten Ge-woon Beter/Ruimtelijke Ordening; Verkeer; Wonen en Projectleiding). Om de reacties te kunnen beoordelen is vervolgens een tabel gemaakt met vijf kolommen. Deze kolommen zijn ingevuld door medewerkers van de betreffende gemeentelijke beleidsafdelingen en de leden van de werkgroep Spijkerbroek:
- Sluit niet aan: een kruisje in deze kolom laat zien of de reactie in strijd is met bestaand, vastgesteld beleid van de gemeente.
- Sluit aan: deze kolom is van toepassing als de reactie aansluit bij gemeentelijk beleid.
- Ander project: in deze kolom vindt u een kruisje als de reactie betrekking heeft op een ander project, bijvoorbeeld het Verkeerscirculatieplan.
- Uitwerken: hier moet nog onderzoek naar plaatsvinden, of het komt in de vervolgfase aan de orde.
- Toelichting/opmerkingen: in deze twee laatste kolommen vindt u aanvullende opmerkingen van respectievelijk de gemeente en de werkgroep Spijkerbroek.

Wat gebeurt er met de reacties?
De reacties van de bewoners, de werkgroep Spijkerbroek en de gemeente hebben samen de basis gevormd voor een aantal gemeenschappelijke uitgangspun-ten voor Spijkerbroek. Deze uitgangspunten laten zien wat we met elkaar belangrijk vinden voor de herontwikkeling van de wijk. De reacties worden ook gebruikt bij de vervolgstappen in het proces. De uitwerking van alle reacties vindt u op de volgende pagina’s.

De Werkgroep Spijkerbroek en de gemeente bedanken iedereen die heeft gereageerd voor het meedenken en de inbreng in dit voor de wijk belangrijke proces.


Inhoud


Beheer openbaar gebied (Stadsbeheer) 3
Economische Zaken 5
Maatschappelijke ontwikkeling (MO) 7
Maatschappelijke ontwikkeling/Thialf 11
Openbaar gebied/Buitengewoon Beter/ Ruimtelijke ordening 19
Projectleiding 21
Verkeer 23
Wonen 27

Beheer openbaar gebied (Stadsbeheer) Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek
1 Bomen in de Hertogstraat verwijderen en vervangen! X De bestaande bomen zullen in het project worden geïn-ventariseerd, aan de hand daarvan kan worden bepaald of bomen verwijderd of inge-past kunnen worden. Veel klachten. In overleg met bewoners kappen. Herplant lijkt wenselijk maar de straat is smal. Kleine boomsoort of andere beplanting. Groen is wel wenselijk.
2 Dat alle onnodige hekken in de C.A. Thiemestraat weggaan X Zo mogelijk minder hekken.
3 Dat het Emmaplantsoen niet meer gebruikt wordt als hondenuit-laatplaats, dus: hekken aanbrengen! X BeheerT.a.v. hondenoverlast kan in overleg met bewoners wor-den bepaald wat in dit gebied de beste oplossing is. Het plaatsen van hekken is dus niet zonder meer akkoord, het is in de eerste plaats een handhavingsprobleem. Ruim-te voor een hondenuitlaat-plaats zal in het project aan-dacht krijgen. Een meer dan 10 jaar oude en terechte klacht. Hekken zijn geen oplossing. Er is een hondenuitlaatplaats schuin tegenover. Enkele hondenuit-laters zijn zeer hardnekkig ondanks vriendelijke verzoe-ken. Handhaving is de enige weg, maar de Politie heeft andere prioriteiten.
4 De tuin voor het gymnasium ontneemt het zicht op de gebouwen; meer openheid in de tuin is gewenst X Indien gegronde redenen overleg met Gymnasium.
5 Gebied Thiemestraat/Thorbeckestraat/Groen van Prinstererstraat/ Boulevard Heuvelink: Indien poepveld hoek Thorbeckestraat/ Boulevard Heuvelink weggaat, graag ander alternatief i.p.v. veldje op Boulevard zelf (Emmaplantsoen). Weg met die poep! X Zie opmerking 3, bij overlast kan samen met bewoners worden bekeken hoe het be-ter kan. Als de hondenuitlaatplaats daar een bouwlocatie wordt, is een alternatief nodig.
6 Geen vervallen, rommelige (graffiti, zwerfvuil, hondenpoep!) uit-straling X Beheer: Wordt meegenomen in regulier onderhoud en ver-volgens in aanpak van het openbaar gebied in kader van dit project. Goede inrichting en beheer gemeente met hulp van be-woners.
7 Graag kleinere bomen in Hertogstraat. X Zie opmerking 1 Zie hierboven bij 1
8 Hertogstraat: Bomen een ramp in de Hertogstraat! Iets anders! X Zie opmerking 1 Zie hierboven bij 1
9 Hertogstraat: Bomen in de Hertogstraat moeten vervangen worden. X Zie opmerking 1 Zie hierboven bij 1
10 Hertogstraat: Bomen tillen bestrating en trottoir op. X Zie opmerking 1 Zie hierboven bij 1
11 Hertogstraat: Bomen worden nooit gesnoeid! X Wordt meegenomen in regu-lier onderhoud, zie verder opmerking 1 Zie hierboven bij 1
12 Hertogstraat: Zieke (kastanje)bomen in de Driekoningendwars-straat verwijderen! X Zie opmerking 1 Als ze ziek zijn, anders niet.
13 Het hondenpoepprobleem: Door veel hondenbezitters wordt er geen gebruik gemaakt van de hondenlosloopplaats op de hoek Thorbeckestraat/Groen van Prinstererstraat. Het vervelende is echter dat zij hun honden op het Emmaplantsoen uitlaten. Hier is een leuk zitje en de kinderen willen er graag op spelen maar dat is op deze manier onmogelijk. Een hek eromheen zou een goede oplossing zijn. X Zie opmerking 3 Zie hierboven bij 3
14 Thialf moet blijven, maar let op verzorging van de bomen. Soms gevaarlijke loshangende zware takken. X Wordt meegenomen in regu-lier onderhoud. Op Thialf is te weinig regulier onderhoud. Zou wel moeten in zoverre gevaarlijke situa-ties ontstaan.
15 Thorbeckestraat noord: Geen hek! Erg lelijk ding + weghalen be-tonnen palen. X Meenemen in plan voor de nieuwe inrichting.

Economische Zaken Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek
1 Een cultureel eetcafé starten in het voormalige prostitutiegebied. . X X Een aantrekkelijk woonkli-maat voor creatieve be-roepsbevolking is gewenst, maar horeca ligt gevoelig. Enkele vergunningen aan betrouwbare en gekwalifi-ceerde ondernemers afge-ven.Trekpleisters zijn nodig.
2 Geen activiteiten die autoverkeer met zich meebrengen X X Als je streeft naar een aan-trekkelijk creatief woonmili-eu, heeft dat in veel gevallen een verkeersaantrekkende beweging. Dit is een aan-dachtspunt. Hoge autodruk voorkomen. Geen activiteit die veel au-tomobiliteit nodig heeft of trekt. Kleinschalige activiteit dus. Overigens is de ligging van het gebied t.o.v. het Vel-perpoortstation uitstekend.
3 Het parkeerprobleem: De garage Zijm parkeert veel van de auto's (hoger dan een tiental!), die op reparatie wachten, op gewone parkeerplaatsen. De mensen die geen vergunning hebben en hun auto willen parkeren, stuiten vaak op dit probleem. Kortom zij houden onze parkeerplaatsen bezet. Zijm heeft zelf al een aantal vergunninghouderplaatsen. Ze parkeren dubbel voor hun deur en hebben daar ook nog eens tientallen wagens staan! Dat is dus niet alleen levensgevaarlijk maar echt te gek voor woorden. Wat doet een garage sowieso midden in een woonwijk in dit jaartal!Van de week stonden er in de Van der Spiegelstraat drie heel grote containers op de parkeerplaatsen (6 auto's konden daar-door niet parkeren!). Ook zijn er vaak heel veel vergunninghou-derplaatsen vrij. Dit tot ergernis van andere autobezitters die hun auto vaak 3 straten verder moeten parkeren. X X EZ deelt standpunt dat ga-rage in woonwijk niet prak-tisch is en voor teveel over-last zorgt. Een zeer oude en terechte klacht. Zijm is een duidelijk voorbeeld van een veel te grootschalige activiteit voor de wijk. Ook doet de garage veel afbreuk aan het monu-mentale karakter van de wijk. Handhaving is gecom-pliceerd. Verplaatsing zou beter zijn.
4 Karel van Gelderstraat: Probeer niet alleen woonfunctie, maar economie in dit gedeelte te betrekken, eenheid in de wijk. X Nadruk op creatieve econo-mie. Creatieve bedrijven zouden het best passen.
5 Kleine bedrijven X Nadruk op creatieve econo-mie. Zeker.
6 Kleine winkels X Gerelateerd aan creatieve economie. Zeker, voor zover levensvatbaar.
7 Voorstander van winkels, werkplaatsen, horeca etc. in buurt en bv. Schoenmaker X Soort detailhandel kan niet gestuurd worden in be-stemmingsplan. Detailhan-del = detailhandel. Daarom wellicht creatieve economie toestaan met on-dergeschikte horeca en de-tailhandel.Promoten wat je hebben wilt. Het moeten levensvatbare bedrijven zijn. In de Spijker-laan en Steenstraat blijkt het voor starters al moeilijk. Werkplaatsen en ateliers lij-ken beter op hun plaats maar geluidshinder en ande-re overlast moet voorkomen worden.


Maatschappelijke ontwikkeling (MO) Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek

1 Dat de voormalige school in de C.A. Thiemestraat blijft!!! X Onderzocht kan worden wel-ke kansen de voormalige school biedt voor herbe-stemming met aan de bouw-speelplaats gelieerde activi-teiten (kantoren, sport- en speluitleen), evt. aangevuld met andere maatschappelij-ke functies. Het ruimtebeslag van de school is groot. Herbestem-ming dan wel sloop in het kader van de activiteiten rond Thialf moet onderzocht worden in samenhang met bouwplannen aan de Dullert-straat. Bij behoud is een be-ter gebruik van de groene open ruimte om het gebouw heen wenselijk.
2 Dat het sportveld aan de Thorbeckestraat beschikbaar komt voor algemeen gebruik (i.p.v. Sportclub-Spijker). X X Thans rust op deze locatie de opdracht om opbrengsten te genereren ten behoeve van het Integraal Huisves-tingsplan Voortgezet Onder-wijs. Afspraken met de be-woners en aansluitende uit-spraken van de betrokken wethouders bieden echter de ruimte om hier anders mee om te gaan: uitwerken dus!Onderzocht zal worden of dit gebied deels groen deels bebouwd en toegankelijker kan worden waardoor het sterker een onderdeel van het groen en het woongebied wordt. Gekeken wordt om sportvelden in het gebied te realiseren, die ook een meerwaarde voor het gebied kunnen hebben. Voldoende beweging is een noodzaak geworden voor ie-dereen. Dat betekent vol-doende ruimte dichtbij huis. De afgelopen jaren is dat door talloze maatschappelij-ke organisaties benadrukt.Het sportveld is de laatste en enige mogelijkheid voor de omliggende wijken om dit te verwezenlijken. Dus be-schikbaarheid voor alge-meen gebruik is een terechte wens.
3 De school aan de C.A. Thiemestraat laten staan; nu door kunste-naars gebruikt. Er zou ook aan appartementen voor anderen ge-dacht kunnen worden. X Zie 1.Als er sprake is van herbe-stemming heeft het de voor-keur om de toekomstige in-vulling nauw te verbinden met de activiteiten op de bouwspeelplaats. Dus eerder bouwspeelplaatskantoor/-ruimte en sport- en speluit-leen, kinderopvang dan ate-liers. Zie 1.
4 Gebied Thorbeckestraat, Hugo de Grootstraat en viaduct: Graag sportvelden beschikbaar voor bewoners. X X Zie 2. Zie 2.
5 Het sportveld aan de Thorbeckestraat niet bebouwen. X X Zie 2. Zie 2.
6 Jongeren betrekken bij inrichten openbare ruimte. X Niet alleen jongeren, maar wel in het bijzonder! Ook jongeren betrekken.
7 MTS: Betere oplossing voor hek rondom school, veel kunstenaars kunnen wel met beter alternatief komen en zodoende ook beter zichtbaar maken wat er in de school gebeurt. X X In overleg met Rijn IJssel. Overleg met Rijn IJssel
8 Plannen voor Schoolstraat/Lorentz HBS betrekken bij dit plan. X X Schoolstraat en gymnasium zijn andere projecten. Er lig-gen evenwel logische rela-ties. Moeten vooral in beeld gebracht en gehouden wor-den.
9 Sportveld open houden voor iedereen (zoals zondagochtend ritu-eel: zelf georganiseerde voetbalspelletjes door verschillende jon-geren. X X Zie 2.
10 Sportveld: Motorclub en kantine. X Vooralsnog zijn er geen initi-atieven van een motorclub bij de gemeente bekend. Ligt niet voor de hand. Wij pleiten voor meer licha-melijke beweging.Een motorclub is dus geen goede bestemming
11 Sportveld: Voetbalclub met kantine. X Ligt niet voor de hand. Zou goed kunnen.
12 Sportveld: Wordt er wel gebruik gemaakt van de sportvelden? X Vraag is niet geheel duidelijk. Wordt deze gesteld i.r.t. het sportveld van het gymnasi-um? De bruikbaarheid en toegan-kelijkheid van het sportveld is momenteel slecht. Dat moet beter.
13 Veel speelplekken voor kinderen. X M.b.v. de speelcirkels moet bekeken worden in hoeverre er voor de verschillende leef-tijdgroepen voldoende speel-voorzieningen zijn. Beneden 6 jaar is er redelijk voorzien. Van 6-12 beperkt. Boven 12 zijn er geen voor-zieningen. Spijkerbroek kan hierin verbetering brengen.


Maatschappelijke ontwikkeling/Thialf Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek
14 Als direct aanwonende wil ik u hierbij informeren over mijn visie op de herinrichting van het Spijkerbroek. Ik denk dat het vooral belang-rijk is om het kindvriendelijke karakter te bewaren en te versterken. De Bouwspeelplaats Thialf is nu een geweldige plek voor kinderen: niet zo'n keurig aangeharkt parkje met wat speeltoestellen, maar een echte plaats om je uit te leven in spel en fantasie. Niet alleen het behoud van Thialf is belangrijk, maar dus ook de vorm waarin.Ik hoop van harte dat er met de visie van omwonenden ernstig re-kening wordt gehouden. X X Helemaal mee eens. Ook de gemeente wil de bouw-speelplaats behouden en versterken door: (1) func-ties toe te voegen (moge-lijk sport- en speluitleen; buitenschoolse opvang e.d.), (2) organisatorische continuïteit waarborgen door actieve betrokkenheid van gebruikers en omwo-nenden.Er moet een goede balans worden gevonden tussen enerzijds de ambitie om de sociale veiligheid en de toegankelijkheid van het gebied te vergroten en an-derzijds het ‘geheime’ ka-rakter en de informele sfeer van de bouwspeel-plaats te behouden. Helemaal mee eens.In de brochure hebben we de kwaliteiten van Thialf al uit-voerig beschreven.Versterking en verbetering van de bouwspeelplaats door het toevoegen van functies is uiterst belangrijk.Verder sluiten we ons aan bij de opmerkingen van de ge-meente bij 14.
15 Blijven er voldoende "wilde" elementen voor kinderen om te spe-len? Wordt het niet te parkachtig X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
16 Bouwspeelplaats: Eindelijk een plek die niet zo af is, zodat de kin-deren nog zelf op avontuur kunnen. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
17 Bouwspeelplaats Thialf blijft! Ja!!! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
18 Bouwspeelplaats Thialf: dit is de enige speelvoorziening in de wijk. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat Thialf moet wijken voor bouw of anderszins. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
19 dat Bouwspeelplaats Thialf in zijn huidige opzet blijft bestaan!!!! En dat er geen andere bestemming komt voor bouwspeelplaats Thialf!! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
20 Dat bouwspeeltuin blijft bestaan in de huidige vorm. De kinderen spelen er graag, de laatste jaren is het ook steeds mooier gewor-den met de nieuwe dingen, en in de zomer is het fantastisch dat er water in het badje zit. Het zou natuurlijk nog leuker kunnen, bijvoor-beeld met wat dieren. Niet: Dat Thialf anders wordt, of minder toe-gankelijk wordt, of nog erger dat Thialf weg gaat. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
21 Dat de Bouwspeelplaats blijft. Onze kinderen maken er veel gebruik van, en niet dat de bouwspeelplaats iets anders, minder kindgericht wordt. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
22 Dat de bouwspeelplaats Thialf blijft zoals het is. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
23 Dat de speelplaats voor kinderen uit de buurt blijft bestaan. Het is een heerlijke plek waar kinderen ongedwongen en heel goed sa-men kunnen spelen. Ze kunnen ontdekken en lekker hun eigen gang gaan. Ze hangen dus niet rond in de buurt. Ook zijn de activi-teiten van geweldig groot belang. Ik wil vooral niet dat dit verdwijnt, laat deze bestaande speelplaats in deze drukke stad niet verdwij-nen a.u.b., dat zou doodzonde zijn en is vragen om problemen. Wat ik ook erg waardeer en wat goed is voor het contact onderling, alsook voor de integratie zijn de buurtfeesten, kerstboomverbran-dingen etc etc. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
24 En dat Thialf niet weggaat/kleiner wordt. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
25 Dat het Thialf blijft bestaan zodat de kinderen een plek hebben om zich uit te leven in de stad. Mogen de kinderen ook nog een eigen speelplek hebben, er is al zo weinig speelgelegenheid in het Spij-kerkwartier en dat het geen parkachtige omgeving gaat worden waar kinderen niet meer welkom zijn. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
26 Dat het Thialf in zijn huidige hoedanigheid blijft bestaan. In elk ge-val vind ik het zonde als deze bijzondere plek een gecultiveerd park zou worden. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
27 Dat Thialf als de speelplek blijft zoals dat nu is en geen gecultiveerd parkje wordt. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
28 Dat Thialf als uitdagende speelplek blijft bestaan. Dit is een unieke plek voor spelende kinderen van alle leeftijden. Veel ruimte, veel mogelijkheden, gemoedelijke sfeer. En toezicht! Ik wil niet dat deze unieke plek gehalveerd wordt of verdwijnt! Kinderen hebben tegen-woordig in de stad nauwelijks ruimte om creatief te kunnen spelen. Louter en alleen speeltoestellen is hiervoor niet afdoende. Thialf biedt de mogelijkheid om vrijuit je eigen spel te kunnen maken. Daarom moet Thialf blijven! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
29 dat Thialf blijft bestaan zoals het nu is, een bouwspeelplaats voor kinderen. Wij zijn er in de zomer bijna dagelijks en in de winter we-kelijks te vinden en geen gecultiveerde parkachtige bestemming krijgt!!!!! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
30 Dat Thialf blijft zoals het nu is! Het is voor mij de leukste en fijnste speelplaats die ik ken! Ik wil niet dat het verandert in een "parkach-tige bestemming" (saai!). X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
31 Dat Thialf blijft zoals het nu is. Avontuurlijk voor jongere en oudere kinderen. Een plek voor buurtactiviteiten! En niet dat Thialf een parkachtige bestemming krijgt of dat er woningen gebouwd gaan worden. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
32 dat Thialf blijft zoals het nu is: een unieke multifunctionele bouw-speelplaats met activiteiten voor de hele wijk voor oud en jong en niet dat er een sfeerloze 13-in-een-dozijn speelplaats komt, zoals in vele nieuwbouwwijken. Ik woon in de C.A. Thiemestraat. Mijn kinde-ren spelen vaak, met of zonder vriend(in)en op Thialf. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
33 Dat Thialf blijft. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
34 dat Thialf een bouwspeelplaats blijft en dat een gedeelte van de 2 miljoen euro die voor het Broek bestemd is gebruikt wordt om Thialf te verfraaien en wellicht bruikbaar te maken voor een breder pu-bliek. Misschien kan er een jeu de boulesbaan worden aangelegd en wat picknicktafels worden geplaatst. Een ruimte voor een na-schoolse opvang, peuterspeelplaats en/of (senioren) ontmoetings-plek zorgt er natuurlijk altijd voor dat de locatie nog beter gebruikt wordt. Met name met mooi weer ga ik vaak met mijn kinderen naar Thialf. Bij slechter weer niet, omdat er eigenlijk niet echt een plek is voor ouders om te verblijven en het vanwege de vijver te gevaarlijk is om jonge kinderen alleen op Thialf te laten spelen. Eén ding mag van mij dus wel verdwijnen c.q. ondergronds en dat is de vijver, want die stinkt en is gevaarlijk. Wat ik tevens nog mis is een sport-veld(je). Onze kinderen zitten op de Arcade Jenaplan en met mooi weer is er in de buurt, m.u.v. het schoolplein, geen enkele mogelijk-heid om buiten te gymmen. De sportdag wordt op Thialf gehouden, maar vindt dus ook plaats op een stenen ondergrond i.p.v. gras. Een klein trapveldje (op de plek van de vijver?) bij Thialf zou al ge-weldig zijn. Ik wil niet dat er op Thialf gebouwd gaat worden of dat Thialf verkleind wordt. Met woningen op of om Thialf heen wordt het bijna onmogelijk gemaakt om nog een zomerfeest te vieren of kerst-boomverbranding te houden zonder dat er klachten komen. Thialf is een unieke plek die absoluut moet blijven. Zeker gezien vanuit het Spijkerkwartier, omdat daar amper ruime speelplaatsen zijn voor kinderen. X Zie 14. Grotendeels mee eens.Het weghalen van de vijvers is geen goed idee.Omdat de Molenbeek door de vijvers geleid wordt is de wa-terkwaliteit goed. Misschien dat door de warme zomer tij-delijke droogte de stank heeft veroorzaakt. De vijvers zitten vol leven en voegen extra na-tuurbeleving toe.Hoewel wij bebouwing op de rand van de speelplaats aan de kant Dullertstraat niet uit-sluiten is de veronderstelling dat toekomstige bewoners mogelijke gaan klagen niet ondenkbeeldig. Meenemen in de planvorming.
35 dat Thialf een groene tuin/paradijs vol vrijheid en ruimte om te spe-len blijft en om met fantasie te spelen! Ik woon in de Karthuizer-straat sinds maart 2006 maar ik woonde daarvoor 20 jaar in de Driekoningenstraat en Thialf was een van de belangrijkste redenen dat we het er (met kind) zolang volgehouden hebben. Oók een heerlijke plek voor ouders trouwens, vooral als je geen tuin hebt! Ik wil niet dat Thialf een afgebakende, geasfalteerde ontworpen voor-geprogrammeerde, saaie speeltuin zoals alle andere wordt, met wipkip, en gecontroleerde speeltoestellen met keurmerk. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
36 Dat Thialf functie (spelen, ontdekken, vertier) versterkt wordt, en niet dat de eventuele omliggende nieuwbouw Thialf in gevaar zou brengen. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.En zie 34.
37 Dat Thialf in zijn huidige vorm en uitstraling blijft behouden en dat dit stukje natuurlijk speelomgeving niet "gecultiveerd" gaat worden X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
38 dat Thialf net zo groot blijft als nu en in de zomer nog het zwembad-je heeft en geen ruimte moet inleveren want het is de enige plek in de buurt waar kinderen vol gas kunnen gaan. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
39 Dat Thialf voor de kinderen en de jongeren een speelplek heeft en dat er geen flats komen te staan! Of dat er andere bebouwing van het terrein plaatsvindt. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.En zie 34.
40 Dat Thialf zo blijft en niet verandert. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
41 De kinderspeelplaats Thialf behouden in een besloten karakter, geen groenpartijen met plastic speeltoestellen. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
42 Doortrekken Thialf naar sportveld; gezamenlijke voorzieningen ont-wikkelen (douchen/omkleden) X Zie 14. Heel goed idee. Meenemen in plan.
43 Een bouwspeelplaats waar veel mogelijkheden zijn en ruimte om zelf spelletjes te creëren en onze fantasie de ruimte te geven. Wij willen deze heerlijke speelplaats behouden in deze wijk waar voor de rest buiten weinig te beleven is, terwijl er toch veel kinderen wo-nen! Geen gecultiveerde parkachtige speeltuin omdat we daar zo uitgespeeld zijn en ons dan, vooral als we wat ouder zijn, heel erg gaan vervelen. Deze aangelegde speeltuinen zijn er al genoeg, maar echte bouwspeelplaatsen zijn uniek en ideaal om ons lekker uit te leven: de enige plek in deze buurt waar dit kan! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
44 een speeltuin waar de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten gaan en waar ze elke keer weer iets nieuws kunnen ontdek-ken. Geen aangelegd park graag en geen speeltuin zoals er al zo vele zijn. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
45 een veilige, omheinde speelplaats voor jongens en meisjes van alle leeftijden en achtergronden met vele spelmogelijkheden. Dat is zo-als het nu is. Er is toezicht en zijn skelters, er zijn ijsjes en er kan met water gespeeld worden als het mooi weer is. Uniek! Groot ge-noeg om lekker buiten het oog van de ouders te spelen, maar wel veilig met schone toiletten. Het is echt een buurtgenotenverzamel-plaats; kerstboomverbrandingen, wijkfeesten, vakantie-activiteiten. Fantastisch! Wij willen dat dit niet verandert! Er zijn heel wat speel-tuintjes om te spelen en Sonsbeek is vlakbij voor het groen, maar er is nergens zo'n ruime ontmoet- en ravotplek die zo aan alle wensen van kinderen en ouders tegemoetkomt als Thialf. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
46 Hierbij wil ik mijn stem uitbrengen voor het behoud van Thialf. Ik woon samen met mijn partner en zoontje van 7 jaar in de Em-mastraat (Spijkerkwartier) en voor ons is het echt een uitje om na kantoor en school naar Thialf te kunnen. Mijn zoontje heeft dit schooljaar nog een extra vrije middag in de week (donderdags) en vaak roept hij dinsdags al bij het voorbij komen van het journaal "wordt het mooi weer donderdag, kunnen wij naar Thialf". Er gaan ook altijd vriendjes mee. Vaak zijn er nog meer vaders en moeders, kortom een feest voor jong en oud. Je merkt het direct wanneer Thialf dicht is, zoals om de week zaterdags en de maandag (en na-tuurlijk wanneer een beheerder verlof heeft). Dan lopen de kinderen hier in de buurt met hun zieltje onder de arm. Ja, ze kunnen natuur-lijk makkelijk binnen spelen, de meeste huizen zijn groot genoeg. Maar dan is het al gauw achter de computer of playstation. En daar worden ze echt niet vrolijk van. Dan kan er niet gevoetbald worden of geskelterd. Er is gewoon nergens een veldje dat hondenpoepvrij is, en op straat is het al helemaal onveilig. De sfeer is ook heel leuk op Thialf. Kortom het zou voor mij en mijn gezin (en aanhang) echt rampzalig zijn als Thialf in zijn huidige hoedanigheid zou verdwij-nen. Wij zouden er echt niet aan moeten denken... THIALF MOET BLIJVEN! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.Versterking met aansluitende functies kan helpen de per-sonele bezetting te vergroten. Daarmee kunnen de ope-ningstijden verruimd worden.
47 Hou de bouwspeelplaats vooral spannend voor kinderen, dus heu-vels, verborgen hoeken etc. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
48 Hou Thialf minimaal zoals het is. Verscholen karakter heeft ook juist een aantrekkingskracht. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
49 Ik wil dat een groot stuk speelplek voor kinderen in alle leeftijden. En niet alleen voorgekauwd spelen in de vorm van toestellen, maar juist ook ruimte voor zelfontdekkend spelen, zoals bouwen, graven, water en niet dat het te gecultiveerd wordt en dat er hondenpoep ligt. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
50 Ik wil graag dat Thialf blijft zoals het is, een unieke speelplaats in het centrum van de stad Arnhem, aan de rand van de wijk het Spij-kerkwartier. Het is een trefpunt waar kinderen uit de buurt met el-kaar spelen en ouders elkaar ontmoeten. Een plek die nog niet ten onder is gegaan aan de neiging van de gemeente(n) om alles maar te cultiveren. Hier kunnen kinderen nog ongestoord ravotten, avon-turen beleven en hun gang gaan, zonder dat volwassenen zich sto-ren aan het geschreeuw, hard rennen, vieze kleding, snotneuzen, natte kleding, blote kindjes die met water en zand spelen... Laat het ajb zo!! Laat Thialf ajb een plek zijn en blijven waar kinderen en ou-ders uit de buurt (en buiten de buurt) zo graag komen, juist vanwe-ge de ongereptheid en de ongedwongen sfeer...Ik wil niet dat Thialf een parkomgeving wordt zodat bewoners van de nog te bouwen woningen Thialf beschouwen als hun tuin en park en waar regeltjes gelden... De optie om van Thialf een par-komgeving te maken, komt naar mening vooral tegemoet aan de marketing/verkoopargumenten van de gemeente en projectontwik-kelaar zodat de woningen goed verkocht kunnen worden. Er wordt dan totaal geen rekening gehouden met de wensen en behoeften van de kinderen en hun ouders. X X Zie 14. Zie 14 en 34.
51 Mijn dochtertje is 6 jaar en we gaan regelmatig met haar naar Thi-alf. Heel Nederland is al bebouwd en beplant met keurige looppa-den, het leuke van Thialf is juist het woeste land met de betonnen buizen om doorheen te rennen. Er was ons tijdens een vergadering een tijd geleden trouwens beloofd door iemand van de gemeente dat er geen huizen en paden zouden komen. Wordt die belofte al-weer gebroken? X X Zie 14. Zie 14.
52 Namens mijn kinderen en alle andere kinderen in de buurt wil ik je vragen om er voor te zorgen dat Bouwspeelplaats Thialf een echte BOUWSPEELPLAATS blijft! Dus niet een mooi park om braaf in te wandelen maar een gekke plek om te spelen en te ontdekken en te skaten en te crossen en wild en gek te kunnen doen en waar je alle andere kinderen uit de buurt tegen kunt komen. Er is al zo weinig openbare ruimte in de buurt waar kinderen kunnen spelen dat we vinden dat er van deze ruimte NIETS af gehaald mag worden! X X Zie 14. Zie 14 en 34.
53 Niet alleen een wipkipje en verder een zgn. "mooi" park in Thialf. X X Zie 14. Zie 14 en 34.
54 plek voor kinderen om te kunnen spelen (Thialf zou een goede plek zijn, moet misschien meer wat aandacht hebben om in de publiciteit te komen?). X X Zie 14. ? Aan de publiciteit wordt re-delijk veel gedaan.
55 Terras zwembadgebouw gebruik als ontmoetingsplaats met uitzicht op speelplaats. X Zie 14. Opnemen in nieuwbouw.
56 Thialf 'asfaltvlakte' vriendelijker inrichten; variëren in bestrating en meer groen. X Zie 14. Eens, maar het asfalt heeft ook positieve kanten.
57 Thialf blijft bouwspeelplaats! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
58 Thialf bouwspeelplaats voor kinderen! Moet blijven voor alle leef-tijdscategorieën. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
59 Thialf een plek voor kinderen en jongeren. Ook een kindercentrum. X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
60 Thialf is nu een prima speelplek, maar als het door bezuiniging vaak gesloten is heeft het weinig zin. X X Zie 14.
61 Thialf moet blijven, maar let op verzorging van de bomen. X X Zie 14. Mee eens
62 Thialf moet wel blijven, natuurlijk! X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
63 Thialf moet wel een bouwspeelplaats blijven. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
64 Thialf moet zo blijven voor kinderen. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
65 Thialf niet kleiner. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
66 Thialf ook voor verkeersles! X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
67 Thialf: Speelruimte voor de kinderen, geen deftig parkachtige om-geving voor volwassenen met honden. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
68 Thialf; kruip door sluip door behoud het avontuur. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
69 Toegang bouwspeelplaats. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
70 Verkeerstuin op Thialf. X Zie 14. Mee eens. Zie 14.
71 Volbouwen van Thialfterrein. X Zie 14. Absoluut niet mee eens!!!!
72 Voor Thialf geldt... nou ja, lees het boekje "Thialf - geen speelplaats voor bouwers" er maar op na. Dat moet een ruwe, rafelige plek in de stad blijven. Niet te aangeharkt, niet te àf. Waar kinderen, tie-ners, pubers èn volwassenen elkaar kunnen treffen om te ontspan-nen. Een groen longetje in de dichte stedelijke bebouwing. X X Zie 14. Mee eens. Zie 14.


Openbaar gebied/Buitengewoon Beter/Ruimtelijke ordening Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek
1 Als er zoveel kunstenaars wonen waarom is dat weinig zichtbaar in de zin van beelden/ingrepen in de openbare ruimte? (misschien een roulerende route van beelden. Bij het gymnasium staan de steigerende paarden van Ubbo Scheffer
2 Bomen en planten, ruimte voor voetgangers en spelende kinderen. X X Mee eens
3 C.A. Thiemestraat: Ik wil vooral dat dezelfde jaren 30-huizen te-genover ons worden herbouwd. X Beter: aansluiten bij het straatbeeld.
4 De omgeving Spijkerbroek mist een park, een groene ruimte waar je rond kunt wandelen en kunt vertoeven. Er ligt genoeg groen, maar het gebied is niet of nauwelijks toegankelijk. X X De aard en inrichting van het groen nader bekijken. Een wandel- en looproute door het gebied valt aan te bevelen.
5 Entree Thialf op hoek Dullertstraat - Thiemestraat situeren - kans op mooie centrale toegang. X Een goede plek, ook door de aanwezige bomen.
6 Genoeg markantie:· HBS Schoolstraat· Binnentuinen· Veel mooie, oude huizen; worden na opknappen alleen nog beter X Mee eens, de sfeer van de wijk zo mogelijk doorzetten in Spijkerbroek
7 Groen moet blijven. X X De aard en inrichting van het groen nader bekijken. Mee eens
8 Hertogstraat: Groen handhaven, andere bomen. X X De aard en inrichting van het groen nader bekijken. Mee eens
9 Hertogstraat: Wel groen handhaven in Hertogstraat. X Mee eens
10 Het bos op de hoek van de Vosdijk en Thorbeckestraat: Graag groen behouden! X Hangt af van de inrichting van Spijkerbroek.
11 Het groen in de wijk behouden. X X De aard, de grootte en in-richting van het groen nader bekijken. Mee eens
12 Het groen van Thialf, het sportveld en van het schooltje aan de Thiemestraat verbinden. Niet langer tegen de lelijke, scheve bo-men aan de Hertogstraat aankijken. X X Mogelijkheden bekijken.
13 Het station als ontsluitingspunt zien: goede fietsenstalling, mooie uitstraling terras & dit stimuleert gebruik OV en vermindert hopelijk aanschaf 2e auto of 1e auto. Jongeren betrekken bij inrichten openbare ruimte. X X BGB + Verkeer Goede insteek. Gezien de beperkte ruimte is OV erg belangrijk.
14 Langs de westzijde van de Thiemestraat staan fraaie woningen. De bebouwing langs de oostzijde van de weg is echter onsamen-hangend en heeft weinig relatie met de dertigerjarenwoningen. De inrichting van de straat (openbare ruimte) is rommelig, sterk verou-derd en niet meer van deze tijd. Asverspringingen, paaltjes, loze ruimte etc. Het profiel is breed, maar dat kan veel beter en aan-trekkelijker worden ingericht. De bebouwing langs het eerste stuk van de Dullertstraat is fraai, maar het naoorlogse blok in het oostelijke deel is echter sterk ver-vallen en doet afbreuk aan het statige karakter van de omliggende 19e-eeuwse panden. Ook het aansluitende pand aan de Spijker-straat geeft de omgeving een armoedige uitstraling. X Mee eens. Belangrijke pun-ten ter verbetering in de herontwikkeling.
15 Meer groen in Hertogstraat (geen hoge scheve bomen). X De aard, de grootte en in-richting van het groen nader bekijken. Mee eens
16 Toegankelijk parkgebied ontbreekt voor omliggende wijken, Sons-beek is te ver. X X Pleit voor een groene en toegankelijke inrichting.
17 Veel groen in de wijk, mooie bomen in de straat of eventuele per-ken/parkjes. X X De aard, de grootte en in-richting van het groen nader bekijken. Zie 16.
18 Veel groen, bewoners, speelplekken voor kinderen. X X De aard, de grootte en in-richting van het groen nader bekijken. Zie 16.
19 Wat bomen in de Dullertstraat zou de straat sieren. X Zo mogelijk kleine bomen.

Projectleiding Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek
1 Casa Rossa moet weg! X Niks concreet over toe te zeggen; geen eigendom ge-meente. Ja
2 Culturele huiskamer voormalig prostitutiegebied, geen statige do-de woonwijk (ik werk hier). X Mogelijk i.s.m. Thialf.Of cultureel eetcafé.
3 Dat op de plaats van Casa Rossa een park/tuin komt uitlopend naar de spoordijk! Ik wil niet dat op de plek van Casa Rossa hoogbouw komt! X Niks concreet over toe te zeggen; geen eigendom ge-meente. Een park/tuin daar ligt niet voor de hand.
4 De charme van de wijk bewaren, dus prostitutiegebied ontwikke-len in verlengde van rest. Geen te nette en gelikte wijk, dus wel vernieuwing maar niet te drastisch. X Ook ons idee.
5 De Spijkerstraat - Dullertstraat - Karel van Gelderstraat moet een leuk gebied worden om te wonen en te werken. X Ja
6 Dullertstraat: Poortverbinding naar tuinen Hertogstraat afsluiten met hek. X Wellicht i.h.k.v. BGB? ??? Deze straten liggen niet bij elkaar. Uitzoeken.
7 Een gemengde buurt; dus zowel gezinnen als ouderen als jonge-ren en wat bedrijven. X Ja
8 Emmastraat: Verplicht opknappen hoekpand! Doorn in het oog! Indien mogelijk graag.
9 Geen Coffeeshops. X Mee eens
10 Grasveld ombouwen tot begraafplaatsachtige plek (kunstzinnig). X Zo mogelijk. Geen prioriteit.
11 Hugo de Grootschool: Transparante geluidsschermen, geen beton i.v.m. uitzicht. X Ontwerp geluidschermen nog onbekend. Project ligt bij ProRail. Beton biedt mogelijkheden voor beplanting.
12 Karel van Gelderstraat: Casa Rossa weg! X Niks concreet over toe te zeggen; geen eigendom ge-meente Zie 1.
13 Scheiding in ontwikkeling van prostitutiegebied en Spijkerbroek. X Is in overleg al gemaakt.
14 Spijkers met koppen slaan! X Altijd goed.
15 Verbindingspoort tuinen Hertogstraat - Karel van Gelderstraat pri-vatiseren. X Wellicht i.h.k.v. BGB? In overleg verder uitzoeken.
16 Wat opvalt, is dat de bebouwing en ook de inrichting van het ge-bied vooral richting stad zijn georiënteerd. De ruimte langs de spoorzone lijkt daardoor een beetje als restruimte ingevuld, (wel met bijzondere elementen als Thialf natuurlijk). Jammer, want daardoor is veel vooral open ruimte wel visueel aanwezig, maar het heeft weinig gebruikswaarde. Het zou naar mijn idee een meerwaarde voor de omliggende buur-ten zijn als je in het Spijkerbroekgebied een blokje om kunt lopen door het groen. Zo'n route kan wellicht aangegrepen worden om de verschillende functies in het gebied aan elkaar te koppelen (Thialf, sportveld, school, wonen, ...). Nu hebben de functies on-derling geen relatie en liggen schijnbaar toevallig in het gebied. Ook nieuwe bebouwing kan hier wellicht een positieve bijdrage aan leveren (bijv. sociale veiligheid). Bijvoorbeeld op de hoek rich-ting Vospoort. (Het Sonsbeekpark en het park Presikhaaf zijn bei-de te ver om eerst naar toe te lopen en vervolgens een wandeling te maken). X X Belangrijk punt en goede suggestie. Een route om te wandelen, joggen of hard te lopen zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren.Van groot belang is dan wel de sociale veiligheid. Die hangt deels af van een goed inrichtingsmodel.
17 Zijn de positieve en negatieve punten gebaseerd op de mening van de bewoners of op wat de gemeente vindt? Op beide Gezamenlijk bepaald.


Verkeer Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek
1 Apart systeem voor langzaam verkeer ontwikkelen (routes naar at-tracties). X Niet veel ruimte. Goede trot-toirs verbetert al veel t.o.v. de huidige situatie.
2 Betere aanwijsborden Thialf. X Mogelijk
3 C.A. Thiemestraat is een straat met veel spelende kinderen. Pro-beer te voorkomen dat dit een sluiproute wordt. Bewoners ervaren de rust juist als positief. X Mee eens
4 C.A. Thiemestraat west: Beweegbaar hek Thiemestraat weghalen van P-plaats. X Hangt af van herinrichting.
5 C.A. Thiemestraat west: Teveel amsterdammertjes Thiemestraat en hekken. X Meenemen bij herinrichting.
6 C.A. Thiemestraat west: Vroeger waren er geen amsterdammertjes en zo kwamen daar auto's parkeren! Svp nu niet. X Meenemen bij herinrichting.
7 Dat alle paaltjes en hekken worden verwijderd in de C.A. Thie-mestraat en dat het vergunninghoudersysteem verdwijnt. X X Vergunninghouderssysteem blijft, eventueel in gewijzig-de vorm. Vergunninghouderssysteem is staand beleid
8 Dat de ingang via Hommelstraat - Steenstraat - Driekoningend-warsstraat als ingang blijft. X X Meenemen bij opstellen Verkeerscirculatieplan. Onduidelijk. Valt buiten dit project.
9 Dat de Thiemestraat geen doorgaande weg wordt. X Mee eens, verkeersluw.
10 De Vosdijkpoort: Door de sluiting van deze poort moeten de buurt-bewoners via de Hertogstraat. Lange wachtrijen en vuilniswagens die 10 minuten bezig zijn met hun werk omdat de studenten alles op straat neergooien. Je moet dan dus wachten totdat dit opgeruimd is! Als je dan weer terug naar de wijk wilt, moet je helemaal via de Johan de Wittlaan of de Van Muijlwijkstraat. Dit is echt waanzinnig! De Thorbeckestraat is overigens breed genoeg voor dubbelzijdig verkeer! X Afsluiting Vospoort is beslo-ten en terugdraaien staat op dit moment niet ter discus-sie Voorlopig niet ter discussie.
11 Entree Emmastraat - Groen van Prinstererstraat. X Onderzoeken; wat wordt bedoeld met ‘Entree’?
12 Extra tunnel van Thialf naar Molenbeke voor: ontsluiting, koppeling groen en vergroten gebruikers. X Is gewenst, maar realisatie tunnel is waarschijnlijk niet haalbaar vanwege erg hoge kosten Goed idee, zeer gewenst. Maar kosten en baten zijn niet in verhouding.
13 Fietsenrekken? Zodat er minder fietsen op de stoep staan. X X Onderzoeken, meenemen in Verkeerscirculatieplan ? Goede suggestie, meene-men.
14 Hertogstraat: Auto's rijden te snel. Er zijn voldoende snelheids-remmende maatregelen. Niet bekend. Er zijn al ver-schillende verkeersrem-mende maatregelen.
15 Hertogstraat: Fietsen gaan tegen het verkeer in, ze kiezen de kort-ste route naar o.a. school! X X Handhaving bezien in het kader van Verkeerscircula-tieplan. Handhaving door politie.
16 Hertogstraat: Geen rondje meer rijden Hertogstraat - Karel van Gel-derstraat. X
17 Het parkeerprobleem: De garage Zijm parkeert veel van de auto's (hoger dan een tiental!), die op reparatie wachten, op gewone par-keerplaatsen. De mensen die geen vergunning hebben en hun auto willen parkeren, stuiten vaak op dit probleem. Kortom zij houden onze parkeerplaatsen bezet. Zijm heeft zelf al een aantal vergun-ninghouderplaatsen. Ze parkeren dubbel voor hun deur en hebben daar ook nog eens tientallen wagens staan! Dat is dus niet alleen levensgevaarlijk maar echt te gek voor woorden. Wat doet een ga-rage sowieso midden in een woonwijk in dit jaartal!Van de week stonden er in de van der Spiegelstraat drie heel grote containers op de parkeerplaatsen (6 auto's konden daardoor niet parkeren!). Ook zijn er vaak heel veel vergunninghouderplaatsen vrij. Dit tot ergernis van andere autobezitters die hun auto vaak 3 straten verder moeten parkeren. X Meenemen in Parkeerplan Idem als EZ3:Een zeer oude en terechte klacht. Zijm is een duidelijk voorbeeld van een veel te grootschalige activiteit voor de wijk. Ook doet de garage veel afbreuk aan het mo-numentale karakter van de wijk. Handhaving is gecom-pliceerd. Verplaatsing zou beter zijn.
18 Hugo de Grootstraat: Kan het hek van de parkeerplaats weg? Niet duidelijk welk hek/welke parkeerplaats. Niet bekend.
19 Hugo de Grootstraat: Poort Vosdijk dicht; te ver omrijden met de au-to!! Zowel naar de Velperweg (nu via Hertogstraat) als naar de Thorbeckestraat. X Terugdraaien afsluiting Vospoort is besloten en staat op dit moment niet ter discussie. Zie 10.
20 Komt er een fietstunnel naar Molenbeke? X Is gewenst, maar realisatie tunnel is waarschijnlijk niet haalbaar vanwege erg hoge kosten. Zie 12.
21 Niet het meeste verkeer naar J. de Wittlaan; zijstraten ook gebrui-ken. X Concentratie verkeer op verkeersaders (o.a. J. de Wittlaan) is beleid. Welke zijstraten? Geen goed idee. Wel de verkeersveiligheid van de Johan de Wittlaan goed in gaten houden.
22 Niet nog meer auto's, geen stilstaande en vooral niet (hard) rijden-de. X …maar lager autobezit kan niet afgedwongen worden. Door 30 km/ u maatregelen wel een lagere snelheid. Misschien meer 30 km/u borden plaatsen. De huidige plaatsing bij wijkentrees blijkt te weinig.
23 Niet te veel auto's, verkeer. X …maar lager autobezit kan niet afgedwongen worden… Verkeersluw houden van het gebied.
24 Oppassen met toegankelijkheid i.v.m. ontstaan sluiproutes door be-staan ringweg. X X Meenemen in kader Ver-keerscirculatieplan. Mee eens
25 Parkeeroplossingen. X Meenemen in kader Par-keerplan. In plan uitwerken.
26 Routes, paden, wegen, ontsluitingen: Woonwijk 30 km. Geen sluip-verkeer. X Mee eens
27 Thorbeckestraat eenrichtingsverkeer houden, anders wordt het een sluiproute. X Verkeerscirculatieplan Mee eens. Mogelijkheden bekijken
28 Thorbeckestraat: Negatief: eenrichtingsverkeer. Maak er weer doorgaande weg van. Heel onhandig. X Verkeerscirculatieplan Moeilijk te verenigen met verkeersluw maken.
29 Thorbeckestraat: Tunnel Molenbeke meenemen. Zie 12.

Wonen Sluit niet aan Sluit aan Ander project Uitwerken Toelichting/opmerkingen gemeente Opmerkingen werkgroep Spijkerbroek
1 Als direct aanwonende wil ik u hierbij informeren over mijn visie op de herinrichting van het Spijkerbroek. Het karakter van onze wijk is kleinschalig en de wijk is kinderrijk. Daarin past mijns in-ziens geen hoogbouw met appartementen, waar weinig gezinnen met kinderen zullen gaan wonen. Wanneer dat wel gebeurt, ont-staat er een 'dood' gedeelte in een verder levendige wijk. Ik hoop van harte dat er met de visie van omwonenden ernstig rekening wordt gehouden. X XX Het is absoluut de bedoeling de wijk levendig te houden d.m.v. functiemenging en di-versiteit aan doelgroepen. Appartementen kunnen op voorhand niet uitgesloten worden. Hoogbouw ofwel bouwhoogte vloeit mede voort uit de ste-denbouwkundige afweging. De wijk is niet kinderrijk. Er wonen maar half zo veel kin-deren als elders (Zuid). Daarom is extra aandacht voor deze groep juist nodig. Spijkerbroek is verkeersluw en speelvoorzieningen liggen om de hoek. Het heeft dus goede potenties voor deze doelgroep. Overigens is di-versiteit belangrijk.
2 Ik wil niet dat er zeer veel voordeuren gerealiseerd worden in Spijkerbroek. ? Vraag onduidelijk. Goed wonen houdt niet op bij de voordeur.
3 De panden in het voorheen 'prostitutiegebied' kunnen mooie woonhuizen, maar wel betaalbaar worden mits e.e.a. wordt opge-knapt. Er zullen er vast een aantal gesloopt moeten worden maar ik vind dat de oude bouwstijl erg mooi is. Het zou leuk zijn als er 'kunstenaars' kunnen blijven wonen, dat zorgt wel voor een spe-ciale sfeer. X X Het is de bedoeling in dit deel van de wijk woon- en werk-functies (waaronder ateliers) te realiseren. Ook is uit-gangspunt dat er in de buurt betaalbare woningen blijven.Het is geen uitgangspunt om de woningen in het Spijker-deel, die opgeknapt worden, in het sociale segment (be-taalbaar) te realiseren. Wel is de doelstelling een gemeng-de woonwijk creëren. Mee eens. Panden zo veel mogelijk res-taureren.En woon/werkruimte voor kunstenaars houden. Beide zijn karakteristiek voor de wijk.
4 De school aan de C.A. Thiemestraat laten staan; nu door kunste-naars gebruikt. Er zou ook aan appartementen voor anderen ge-dacht kunnen worden. X Zie MO 1. en 3.
5 Geen hoge nieuwbouw / appartementencomplexen. X Zie toelichting onder 1. Zie 1.
6 Geen wijk die geen samenhang vertoont doordat bepaalde ge-bieden alleen een woonfunctie krijgen. X Zie toelichting onder 1. Zie 1.
7 Graag woonvoorzieningen voor senioren. X Het accent in de nieuwbouw ligt op het realiseren van le-vensloopbestendige wonin-gen die in elke levensfase passend zijn. Mee eens
8 Ik wil niet dat er een dure yuppenbuurt komt of dat er veel wonin-gen plat gaan of dat er veel mensen die er nu al lang wonen weg zouden moeten. X Met name in het Spijkerdeel worden de karakteristieke panden zo veel mogelijk be-houden en opgeknapt.Zie opmerkingen onder 3. Mee eens
9 Kleine winkels en woningen voor gezinnen. X We streven naar diversiteit aan functies en doelgroepen Mee eens
10 Oprecht gemengde (en dus betaalbare) woon-werksfeer! Kunste-naars niet als sluitpost. X Zie opmerkingen onder 3. Mee eens
11 Spijkerstraat: Betaalbare huurwoningen graag! Ook voor studen-ten. X X M.b.t. betaalbaar zie voor-gaande opmerkingen.Het is de vraag in hoeverre studentenhuisvesting in het Spijkerkwartier uitbreiding verdient. De groep studenten is al oververtegenwoordigd.Het is goed om voor andere doelgroepen in Spijkerbroek te voorzien.
12 We vinden het belangrijk dat de leemte die is ontstaan na het ver-trek van de hoeren op een manier wordt opgevuld die recht doet aan de verscheidenheid in de wijk. Sommige bewoners en enkele buitenstaanders hebben geroepen dat het vertrek van de hoeren ertoe zou leiden dat het Spijkerkwartier een yuppenwijk zou wor-den. Dat moeten we zien te voorkomen. Helaas worden grote he-renhuizen nu al vaak opgesplitst in meerdere appartementen die voor (te) veel geld aan 2-verdieners worden verkocht. Daarvan kun je er niet teveel hebben in een woonwijk. Ze rijden 's morgens vaak met 2 auto's (waar parkeer je die?) de wijk uit om 's avonds laat terug te komen. Het wel en wee van de wijk laat ze vaak koud.Ik wil maar zeggen, zorg dat er ook woningen blijven die door kunstenaars, bejaarden, eenoudergezinnen, kleine ondernemer-tjes bewoond kunnen worden die de wijk een levendig aanzien geven. X Zie voorgaande opmerkingen m.b.t. functies en doelgroe-pen Mee eens.Zie eerdere opmerkingen.
13 We willen geen yuppenbuurt worden. x X Zie voorgaande opmerkingen m.b.t. doelgroepen en func-ties. Mee eens