Nieuws 2008

 
Woensdag 10 december 2008

Schade en brand, vermoedelijk door zwaar vuurwerk

In Arnhem werden afgelopen nacht verschillende meldingen gedaan van het beschadigd raken van voertuigen door vermoedelijk zwaar vuurwerk. Omwonenden hoorden harde klappen.
In de nacht van dinsdag op woensdag 10 december rond 3 uur werd een brand gemeld in de Hertogstraat, daar raakten een motorfiets en een matras in brand. De brandweer kwam er aan te pas om de branden te blussen.
In Arnhem Zuid kwamen even daarvoor twee meldingen binnen van twee auto's die ernstig beschadigd werden vermoedelijk door zeer zwaar vuurwerk. De technische recherche onderzoekt de auto's op sporen.

Bron: eigen redactie/ LvM


Dinsdag 9 december 2008

Spoorhoek en andere wijken krijgen extra geld voor verbeteringen van Provincie

In de wijken Elderveld, Geitenkamp, Kronenburg/Vredenburg, de Laar, St. Marten en Spoorhoek wordt de komende drie jaar een verbeteringsprogramma uitgevoerd voor 7½ miljoen euro. In alle wijken gaat het om maatregelen voor verkeers- en sociale veiligheid, een sterkere sociale structuur, betere voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting van jongeren en ouderen, meer kwaliteit van de openbare ruimte en de aanpak van individuele problemen. De provincie stelt het geld beschikbaar als onderdeel van het Gelderse Stedelijke Ontwikkelingsbeleid - 3e fase (GSO-III). De uitvoeringsplannen van (mogelijke) maatregelen zijn door B en W vastgesteld. De problemen, kansen en maatregelen zijn in kaart gebracht door wijkbewoners en andere maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, scholen, ondernemers, wijkagenten, welzijns- en hulpverleningsdiensten. Het programma wordt samen uitgevoerd.

De wijken zijn aangewezen omdat deze volgens de Atlas Nederlandse Gemeenten problemen kennen, maar niet behoren tot de 40 krachtwijken in ons land. Het 'preventieprogramma' is bedoeld om te voorkomen dat de situatie in de wijken verder achteruit gaat. Een aantal maatregelen in de uitvoeringsprogramma's moet nog verder worden onderzocht of concreet uitgewerkt.

Het uitvoeringsprogramma voor de Spoorhoek gaat uit van de uitvoering van Buiten Gewoon Beter. Daarbij gaat het ook om de verbetering van binnenterreinen naar het voorbeeld van de Nijhoffstraat in St. Marten, die als ontmoetingsplekken kunnen fungeren. Er komt een plan voor de verkeersafwikkeling in de wijk en wegen worden opnieuw ingericht. De Hommelstraat/Hommelseweg wordt aantrekkelijker ingericht voor de vestiging van (creatieve) ondernemers.

Bron: persbericht gemeente en eigen redactie/ LvM


Maandag 8 december 2008

Erik Vos wint ideeënprijsvraag entree Thialf met de visie 'Grenspost voor de Vrijstaat Thialf'

Op 4 december maakten de Dullertsstichting en de gemeente Arnhem bekend dat Erik Vos de ideeënprijsvraag rond de entree van bouwspeelplaats Thialf heeft gewonnen. Tijdens een officiële bijeenkomst gaven wethouder Roeland Kreeft en voorzitter van de Dullertsstichting mr. J.A.J. Spoor een toelichting op de keuze.De jury heeft voor zijn ontwerp gekozen aangezien het sterk is in zijn eigenheid. "Erik Vos schetst een samenhangend beeld dat veel ruimte biedt, in de breedste zin van het woord. Hij heeft een mooie overbrugging gemaakt tussen analyse en uitwerking. Zijn idee roept een positieve spanning op, doordat hij voorbeelden voor een mogelijke uitwerking geeft die als uitersten gezien kunnen worden. Hij schetst de belevingswereld van de kinderen, waarin toch ook plaats is voor ouderen. De duidelijk gemarkeerde overgang zorgt dat Thialf goed gescheiden wordt van de wijk waardoor het zijn eigenheid kan behouden." De keuze voor het winnende ontwerp is gemaakt door een onafhankelijke jury, waarin behalve vertegenwoordigers van de gemeente en van de Dullertsstichting, ook een vertegenwoordiger van de bewonerswerkgroep Spijkerbroek en de Commissie Beeldende Kunst & Vorming zitting hadden.

Erik Vos, zelf al twintig jaar bewoner van het Spijkerkwartier, heeft zijn visie 'Grenspost voor de Vrijstaat Thialf' genoemd. Zijn idee behelst een historische reconstructie van de Vrijstaat Thialf. Geen kant-en-klaar plan, maar inspiratie voor plannenmakers en een manier om wijkbewoners enthousiast te maken. Hij noemt het zelf een open en flexibel plan: met veel ruimte voor inbreng van architecten, adviseurs, stedenbouwkundigen, overheden en ontwikkelaars. Het plan biedt ook veel ruimte voor inbreng en participatie door de 'inwoners' van de Vrijstaat Thialf. Inmiddels heeft hij een site geopend: www.vrijstaatthialf.nl

Bron: persbericht gemeente Arnhem en eigen redactie/ LvM


Vrijdag 14 oktober 2008

Gemeente stelt maximum aan zittingstermijn in wijkplatform

Het college van burgemeester en wethouders heeft begin oktober de spelregels wijkgericht werken aangepast. Daarmee wil B&W duidelijkheid geven over de invloed van de wijkplatforms. In de spelregels staat onder andere dat bewonersleden in wijkplatforms de besteding van wijkbudgetten bepalen. Verder stelt het college eisen aan de samenstelling van het wijkplatform: leden moeten een afspiegeling van de bevolking vormen, het algemeen belang vertegenwoordigen én zij mogen maximaal 8 jaar zitting hebben in het platform. Na die tijd moet er ruimte zijn voor nieuw bloed. De gewijzigde spelregels gaan 1-1-2009 in en worden voor 3 jaar vastgesteld.
De gemeente stelt dat de spelregels inspelen op de ontwikkelingen rondom Vogelaar en GSO III. Wijkactieplannen en extra bewonersbudgetten krijgen een plek in de aangepaste spelregels. Verder gaan de regels in op de systematiek van wijkspeerpunten. Deze worden niet meer jaarlijks ingediend, maar in plaats daarvan kan elke wijk doorlopend vijf speerpunten hebben. Op het moment dat er één is afgehandeld kan er een nieuw speerpunt worden ingediend. De gemeente wil via wijkgericht werken de zeggenschap en de betrokkenheid van de Arnhemse burgers vergroten. Wijkplatform of - als dat er niet is - wijkvereniging zijn hiervoor formeel aanspreekpunt.

In verband met de raadsverkiezing in 2006 stelde de website een aantal vragen aan de politieke partijen. Een daarvan ging over hun standpunt over de Wijkplatforms. De vraag luidde: Naast de professionele vertegenwoordigers van gemeente, woningbouwverenigingen en politie bestaat het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek nu uit actieve bewoners die namens bewoners- en ondernemersgroepen in het Platform zitting hebben. Wat vindt uw partij? De collegepartijen PvdA en CDA antwoordden toen dat de samenstelling van het Wijkplatform op deze manier goed is en niet beter kan. Collegepartij Groen Links gaf aan dat de samenstelling goed is maar dat de leden uit de wijk gekozen zouden moeten kunnen worden. Het lijkt erop dat de partijen er nu toch voor gekozen hebben toch meer duidelijkheid te scheppen in verband met de ontwikkeling van de krachtwijken.

Bron: gemeente Arnhem en eigen redactie/ LvM


Zondag 2 november 2008

Nieuw riool voor Driekoningendwarsstraat

De Driekoningendwarsstraat krijgt een nieuw riool. Begin november begint de gemeente met de klus, die naar verwachting tot eind januari duurt. Het bestaande riool is in zeer slechte staat: vorig jaar viel er tot twee keer toe een gat in het wegdek. Niet de hele straat wordt aangepakt, alleen het stuk van de Spijkerlaan tot de Driekoningenstraat. Wel krijgt ook de Poststraat een nieuw riool.
Regelmatig combineert de gemeente de vervanging van het riool met een opknapbeurt van het wegdek en de trottoirs, maar die staat voor de Driekoningendwarsstraat voorlopig niet op de planning. Maar omdat het riool echt niet langer kan wachten, wordt dat nu versneld aangepakt, aldus Harry Leenders, projectleider Stadsingenieurs van de gemeente Arnhem. ‘Doordat we nu alleen het riool vervangen, kan de klus ook binnen twaalf weken klaar zijn.’
Het riool wordt in vier fasen vervangen. De knip tussen fase 1 en fase 2 ligt net voor of achter de uitrit van de parkeerplaats achter de Aldi, zodat die voortdurend bereikbaar blijft. Met de Aldi en Coop is ook afgesproken dat fase 1 voor de kerst af is. De trottoirs worden niet opgebroken.

Bron: redactie/KvR


Vrijdag 31 oktober 2008

Verkoop appartementen boven de Mediamarkt gaat langzaam

Van de 28 luxe appartementen boven de mediamarkt staan er na twee jaar nog steeds 8 te koop. Deels komt dat omdat pas na de bouw met de verkoop is begonnen; doorgaans wordt 60% vekocht alvorens met de bouw te starten. Bovendien is het cascobouw zodat kopers zelf nog moeten bedenken hoe ze het appartement willen indelen. Het goedkoopst appartement kost circa 250.000 euro, het merendeel 500.000. De prijs van het laatste penthouse is 600.000 euro. Overigens zeggen de huidige bewoners zeer tevreden te zijn. Van geluidsoverlast is nauwelijks sprake, het uitzicht is prachtig en de binnnenstad is dichtbij, aldus een van hen.

Bron: De Gelderlander/LvM


Donderdag 23 oktober 2008

Financiële injectie in park Spijkerbroek

Arnhem kan rekenen op 975.000 euro van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor twee groenprojecten: Het nieuwe park in Spijkerbroek en een geplande ecologische zone in park Presikhaaf. Spijkerbroek ligt tussen het Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek en omvat een sport- en wandel- en natuurgebied voor de omliggende wijken.
Het geld maakt deel uit van een injectie van 7,8 miljoen euro voor groen in 29 krachtwijken van 13 steden, waaronder Arnhem. Verburg steunt de wijken, omdat meer groen bijdraagt aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, nieuwe ruimte voor sport en ontspanning en een prettig vestigingsklimaat.
Aan de toekenning van het geld zijn wel voorwaarden gesteld. Minstens 50% van de projectkosten moeten door de gemeente zelf worden beaald. Bovendien wil de minister veel stage-plaatsen creeeren in de projecten. In de twee projecten in Arnhem zouden honderden stage-plaatsen moeten komen.

Bron: De Gelderlander/EBo


Vrijdag 26 september 2008

Gemeente organiseert inloopavond over Domushuis

Donderdag sloot de termijn om te reageren op het ontwerpbesluit over het Domushuis aan de Steenstraat. Eind oktober of begin november zal een definitief besluit over de vergunningaanvraag van Portaal worden genomen. Los van de uitkomst van de procedure organiseert de gemeente een inloopavond vooruitblikkend op de situatie als het Domushuis er daadwerkelijk zou komen. Betrokkenen kunnen daar hun zorgen, vragen, opmerkingen en tips uiten. Daarnaast blijft de vrijheid bestaan de komst van het Domushuis via de gangbare weg aan te vechten. Bewoners en ondernemers van de Steenstraat en omgeving worden per brief voor deze avond uitgenodigd.
De inloopavond vindt plaats op woensdagavond 8 oktober tussen 20.00 uuur en 21.30 uur in Grand Cafe metropole, Steenstraat 68.

Bron: redactie/LvM


Donderdag 25 september 2008

Verbetering Thialf in volle gang.

De stichting Thialf is er in geslaagd een groot bedrag aan sponsorgelden binnen te halen voor de verbetering van het speelterrein midden op Thialf. In de nieuwe opzet zal voortaan ook tennis gespeeld kunnen worden.
De aanleg is inmiddels in volle gang. De feestelijke opening vindt plaats op woensdag 15 oktober, van 12.30 tot 16.00 uur. Na de opening is er gelegenheid voor tennis, ponyrijden, steltlopen en pannavoetbal.

(redactie Website, LvM)


foto: Joost Bos


Vrijdag 12 september 2008

Nieuwbouw achter Buitensingel?

Bij de gemeente is een principeaanvraag ingediend voor de bouw van appartementen achter de Rijksmonumenten met huisnummer 1, 1a, 2, 2a en 3 aan de Eusebiusbuitensingel. Het plan van 'Monumenten BV' omvat twee gebouwen op het achterterrein, een aan de Spijkerstraat en een aan de Blekerstaat. De geprojecteerde gebouwen zouden even hoog moeten worden als de omringende bebouwing, in vier etages verdeeld, en tellen 16 appartementen.
Onder het motto 'red de Bruine beuk' heeft Rudolf Schaap de afgelopen weken bezwaren van omwonenden en andere betrokkenen verzameld. Ook gasten van de tegenoverliggende horeca, café Vrijdag en het Proeflokaal, hebben enthousiast het bezwaar ondertekend. 'Door het plan zal de minstens 100 jaar oude Bruine beuk op het terrein onherroepelijk sneuvelen' aldus Rudolf. 'Verder strookt het plan niet met het huidige Bestemmingsplan en al helemaal niet met het nieuwe dat in de maak is.' Vrijdag kon hij liefst 151 formulieren van individuele bezwaarmakers inleveren bij de gemeente.

(redactie Website, LvM)


Plattegrond van de geplande appartementen.
kopie kaartje: Rudolf Schaap


Woensdag 10 september 2008

Protest tegen Victory Outreach .

Afgelopen zomer heeft Victory Outreach een vestiging geopend op Spijkerstraat 125, in het pand waar voorheen de doe-het-zelfwinkel van de HUBO gevestigd was. Boven het pand zijn woningen.

Veel omwonenden hebben moeite met de diensten die de kerk daar houdt. De opwekkende bijeenkomsten met live muziek veroorzaken voor hen geluidsoverlast. Er is een handtekeningenactie gehouden waarbij ruim dertig mensen het bezwaar ondertekend hebben.

(redactie Website, LvM)


flyer: Victory Outrach


Maandag 8 september 2008

Plannen voor grote aanpassing Johan de Wittlaan

Geen twee maar één rijbaan in elke rijrichting, en geen stoplichten meer maar langgerekte kruispunten met voorrang voor het doorgaand verkeer. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van ‘Langzaam Sneller’, een verkeersplan dat de gemeente Arnhem wil gaan toepassen op een deel van de Johan de Wittlaan/Boulevard Heuvelink. De plannen werden onlangs gepresenteerd aan de wijkplatforms van de wijken Spijkerkwartier en ‘t Broek.
‘Langzaam sneller’ zou ervoor moeten zorgen dat er een betere verkeersdoorstroming komt op de Johan de Wittlaan, en dat voetgangers en fietsers de straat makkelijker kunnen oversteken. De vrije busbaan verdwijnt in dit plan: de bussen rijden gewoon tussen het andere verkeer. De ruimte die vrijkomt, wordt gebruikt voor de aanleg van groen en bomen. Tussen de rijbanen is een 5 à 6 meter brede berm gedacht.
Het is vooralsnog de bedoeling dat ‘Langzaam Sneller’ gaat lopen vanaf het kruispunt Rietgrachtstraat/Boulevard Heuvelink tót het kruispunt Johan de Wittlaan/Hugo de Grootstraat. Voor de aanpassing van dit laatste kruispunt is nog geen geld beschikbaar. Wel zou het volgens verkeersdeskundigen het beste zijn dit kruispunt ook mee te nemen in ‘Langzaam Sneller’.
Dat was ook meteen een van de belangrijkste kritiekpunten op de informatieavond: wat heeft het voor zin om het verkeer beter door te laten stromen als het op het kruispunt met de Hugo de Grootstraat toch weer vast komt te staan? Daarnaast was er ongeloof over de mogelijkheid om het verkeer met minder rijstroken toch sneller te laten doorstromen.
De gemeente gaat nu op basis van de meest actuele gegevens nog eens de gevolgen van Langzaam Sneller doorberekenen, evenals die van een modernisering van de weg in zijn bestaande vorm, dus mét stoplichten. Op basis van deze nieuwe gegevens willen de verkeersambtenaren eind 2008 met een definitief voorstel komen.

Bron: redactie/KvR


Maandag 25 augustus 2008

Wijkwethouder Sander van Bodegraven afgetreden

De wijkwethouder van het Spijkerkwartier en de Spoorhoek, Sander van Bodegraven, is eind augustus afgetreden. Reden daarvoor zijn de grote tekorten op de verbouwing van het Museum voor Moderne Kunst. Van Bodegraven stelt dat hij ten onrechte niet heeft gereageerd op signalen dat die verbouwing veel duurder uit zou vallen. Hij trekt daarom de conclusie dat hij niet langer aan kan blijven.
Van Bodegraven (PvdA) werd in 2003 wethouder in Arnhem. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kreeg hij onder andere de wijken Spijkerkwartier en Spoorhoek in zijn portefeuille. Met name bij het project Spijkerbroek was hij nauw betrokken. 
Onduidelijk is nog wie Van Bodegraven gaat opvolgen.

Bron: redactie/KvR


Vrijdag 15 augustus 2008

Bouwplannen Domushuis ter inzage bij gemeente

De bouwaanvraag voor de vestiging van een Domushuis aan de Steenstraat 44-46, ligt tot 25 september ter inzage bij de gemeente Arnhem. Die datum is ook de laatste datum dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen het bouwplan.
In een Domushuis wonen mensen met psychische problemen, soms ook met een verslaving, die dakloos zijn geweest, en die zich als gevolg van hun problematiek schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. In het Domushuis krijgen ze behalve woonruimte ook intensieve begeleiding van het Leger des Heils.
Nadat de plannen voor het Domushuis bekend werden, kwam er vanuit de buurt veel kritiek. Een Domushuis past niet binnen een winkelstraat als de Steenstraat, en de buurt heeft in het verleden al genoeg te stellen gehad met criminele verslaafden, zo luidden de voornaamste bezwaren.
In antwoord op de kritiek wil wethouder Van Eeten een convenant sluiten met de buurt, waarin afspraken staan over het beheer van het Domushuis, waar mensen met klachten terecht kunnen en dergelijke.
Omdat het Domushuis niet past binnen het bestemmingsplan voor de wijk, is vrijstelling nodig. Ook daartegen kunnen belanghebbenden tot 25 september bezwaar tegen maken. De gemeente belooft niets aan het pand in de Steenstraat te zullen doen voordat alle procedures helemaal doorlopen zijn.
De plannen zijn tot 25 september in te zien bij het loket Bouwen en Wonen in het stadhuis, Koningsplein 38, van 9.00 tot 16.00 uur.

Informatie over Domushuis op website gemeente Arnhem
Brief wethouder Van Eeten over ontwerpbesluit Domushuis

Bron: redactie/KvR


Vrijdag 15 augustus 2008

21 zienswijzen op ontwerp-bestemmingsplan Spijkerkwartier

Op het ontwerp-bestemmingsplan Spijkerkwartier/Spoorhoek/Boulevard hebben 21 mensen een zienswijze ingediend. Zij zijn het niet eens met gedeeltes uit het nieuwe bestemmingsplan of met het hele plan. De gemeente werkt nu aan een reactie, die naar verwachting in november in de gemeenteraad wordt behandeld.
Het nieuwe bestemmingsplan was nodig omdat de buurt is aangewezen tot Rijksbeschermd Stadsgezicht. De gemeente moet er dan voor zorgen dat de karakteristieke waarden beschermd worden in het bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan is bijvoorbeeld strenger als het gaat om maximale bouwhoogte.
Bewoners van de Prins Hendrikstraat hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend. Zij maken bezwaar tegen de mogelijke komst van horeca in het pand aan de Schoolstraat, aan de achterkant van hun woningen. Verder hebben diverse bedrijven gereageerd omdat zij vinden dat ze door de lagere bouwhoogte worden beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast hebben ook mensen laten weten dat de beschrijving van hun pand in het bestemmingsplan niet klopt.

Bron: redactie/KvR


Maandag 4 augustus

Tv-opnames voor 'Eigen Huis en Tuin' in Driekoningendwarsstraat

Het RTL-programma Eigen Huis en Tuin komt donderdag 7 augustus tv-opnames maken in de Driekoningendwarsstraat. Het huis op nummer 54 is uitgekozen voor een ‘tuin-makeover’. De bewoners, Mariska en Maarten wonen net een maand in dit voormalige prostitutiepand. ‘Ik heb ons zelf opgegeven’, vertelt Mariska. ‘Ze maken een uitzending over ‘Verticaal Tuinieren’ en daar paste onze tuin goed bij: hij is klein, 3 bij 6 meter, en er staan 2 meter hoge muren omheen.’
De afgelopen twee weken is er al flink aan de tuin gewerkt: er zijn tegels gelegd, de muren zijn geschilderd en een van de twee frames voor de planten hangt al. Donderdag komt Lodewijk, de tuinspecialist van het programma, de laatste hand aan de tuin leggen. Dan worden ook de opnames gemaakt. Uiteindelijk komen er 800 (!) plantjes in de twee frames te hangen. Mariska: ‘Dan hebben we dus een verticale tuin, niet op de bodem maar aan de muur.’
Wanneer de opnames uitgezonden worden, is nog niet bekend - waarschijnlijk ergens in september of oktober.
Bron: redactie/KvR


Zondag 3 augustus 2008

Voorlopig niet in hele Spijkerkwartier betaald parkeren

Het parkeerbeleid in het Spijkerkwartier blijft voorlopig ongewijzigd. De gemeente Arnhem wilde in het hele Spijkerkwartier betaald parkeren invoeren om zo de parkeerproblemen op te lossen. Daarbij zouden alle bewoners een vergunning kunnen kopen. Buurtbewoners zetten echter zoveel vraagtekens bij de voorgenomen veranderingen, dat nu besloten is dat er eerst een algemene ‘Visie parkeren rond de schil binnenstad’  moet komen. Daarna gaat de gemeente bekijken hoe die Visie in het Spijkerkwartier kan worden toegepast.

5 maart hield de gemeente een informatieavond om te peilen hoe de bewoners denken over de invoering van betaald parkeren in het hele Spijkerkwartier. Betaald parkeren zou de parkeerdruk moeten oplossen, maar veel bewoners zagen vooral bezwaren aan dit nieuwe systeem. Na de informatieavond ging de gemeente daarom in overleg met de Werkgroep Verkeer, om te bekijken hoe het nu verder moest. Onlangs heeft de gemeente besloten dat het beter is eerst een algemeen plan te maken voor alle wijken rond de binnenstad. Die hebben immers allemaal vergelijkbare parkeerproblemen.

(Bron: redactie/KvR)

 


Donderdag 24 juli 2008

Wietplantage opgerold in Driekoningendwarsstraat

In een kamerverhuurbedrijf aan de Driekoningendwarsstraat heeft de politie donderdag een wietkwekerij aangetroffen. Dat gebeurde bij een grootscheepse controle van in totaal zes panden in het Spijkerkwartier. Twee personen zijn aangehouden in verband met de hennepkwekerij.
De politie voerde donderdag samen met onder meer de gemeente en controleurs van het Centrum voor Werk en Inkomen een controle uit. Onder meer werd gekeken naar het aantal mensen dat stond ingeschreven in de panden, en naar de bouwkundige staat. Bij toeval troffen agenten daarbij de hennepkwekerij aan in de Driekoningendwarsstraat. De kwekerij zat in een 'kamer-in-een-kamer' en was opgezet met professioneel kweekmateriaal. Dat is allemaal uit het pand verwijderd en vernietigd. Het kamerverhuurpand bleek brandgevaarlijk en had niet de vereiste vluchtwegen.

Ook in de andere gecontroleerde panden bleek lang niet alles in orde. Een van de eigenaren had geen vergunning om kamers te verhuren, bij een ander pand was geen tweede vluchtweg aanwezig, wat wel verplicht is. Verder gaat de Belastingdienst onderzoek doen naar twee gecontroleerde ondernemers van tweedehands spullen: zij worden verdacht van heling.


(bron: De Gelderlander/redactie Website, KvR)


De wietplantage wordt opgeruimd: een politieman gooit isolatiemateriaal in de klaarstaande vrachtwagen. Foto: KvR


Vrijdag 11 juli '08

Spijkertuinen in route ‘verborgen parels’.

Deze zomer brengt de gemeente Arnhem een boekje uit met zes routes langs de mooiste plekken van Arnhem. De Slag om Arnhem, een reis door de tijd, natuurschoon in Arnhem-Noord en -Zuid, verborgen parels en 100% mode zijn de benamingen van de routes. Arnhem telt een groot aantal fiets- en wandelroutes in en rond de stad, maar er is geen gecombineerd aanbod. Het routeboekje voorziet in deze leemte. Het boekje krijgt duidelijke routekaarten, waarop bezienswaardigheden en herkenningspunten in perspectief worden afgebeeld.

De nieuwe 7 km. route ‘verborgen parels’ wordt uitgezet langs plekken buiten de loop van het publiek, die Arnhemmers als hun favoriete stek hebben bestempeld: onder andere de De la Reijstraat, het Luthershofje in Klarendal, de winkelpassage Hemelrijk, en… de Spijkertuinen in het Spijkerkwartier.

(redactie Website, LvM, bron persbericht gemeente)


Zaterdag 28 juni 2008

Jury Entente Florale bezoekt Watertuin

Is Arnhem de groenste stad van Nederland? De jury die dat gaat bepalen, bezocht vrijdag 27 juni de Watertuin in het Spijkerkwartier. De Watertuin was een van de plekken op de groene route die de juryleden die dag door Arnhem aflegden. In de Watertuin kreeg de jury een toelichting van Loet van Moll, van de Groengroep.
Entente Florale is een jaarlijkse wedstrijd om te bepalen welke stad en dorp zich ‘Groenste van Nederland’ mogen noemen. Naast Arnhem doen dit jaar ook de steden Boxtel, Hilversum en Lelystad mee. Op 8 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.
De jury let niet alleen op de hoeveelheid groen in de stad en de kwaliteit daarvan, maar ook op de manier waarop de bevolking daar gebruik van kan maken, en hoe de bevolking erbij betrokken is.
Andere groene delen van Arnhem die de jury vrijdag bekeek, waren Meinerswijk, park Angerenstein en Monnikenhuize. Bij het vertrek uit de Watertuin kreeg de jury een deel uit de Bouwinnovatiereeks aangeboden met daarin beschrijvingen van de andere tuinen in het Spijkerkwartier.

(redactie Website, KvR)


De jury krijgt uitleg van Loet van Moll (rechts) over de Watertuin. Links burgemeester Krikke. foto: KvR


Zondag 22 juni 2008

Zware hagelbui treft de wijk.

Een zware hagelbui trok zondag over Arnhem. Ook het Spijkerkwartier is vol geraakt. De bovenmaatse hagelkorrels deukten auto's en sloegen hier en daar ruiten kapot. De bladeren van bomen en planten gingen aan flarden. Sommige bloembakken waren na afloop van de bui volledig leeg.

(redactie Website, LvM)


Hagelkorrels van 3 centimeter en meer.
foto: Loet van Moll


Dinsdag 17 juni '08

Nieuwe elektriciteitskabel via het Spijkerkwartier naar Station

Om in de toekomst voldoende stroom te leveren naar het Centraal Station legt Nuon een nieuwe kabel tussen de Broekstraat en het station. De kabel wordt vanaf de Broekstraat gelegd via de Rietgrachtstraat, Singelstraat, Parkstraat, Blekerstraat, Spijkerstraat, Velperbuitensingel, Jansbuitensingel en het Willemsplein naar het Centraal Station. De werkzaamheden worden uitgevoerd in juni, juli en augustus.
Omdat het voetpad en het wegdek worden opengebroken kunnen aanwonenden hun huis tijdelijk minder goed bereiken en geluidshinder ondervinden door boringen. Het is mogelijk dat door verkeersmaatregelen de toegang naar een straat moet worden omgelegd of de straat zelfs tijdelijk moet worden afgesloten. Alle aanwonenden ontvangen van Nuon een brief met nadere informatie.

(redactie Website, LvM, bron gemeentepagina Koerier)


Donderdag 12 juni '08

Oude Linde op de Velperbuitensingel gekapt.

Met het oog op de veiligheid heeft de gemeente Arnhem op maandag 2 juni een oude boom gekapt. Het betreft een Linde (Tilia tomentosa) met een stamdoorsnede van 100 cm op de parkeerplaats aan de Velperbuitensingel ter hoogte van AH.
De boom werd de afgelopen jaren steeds slechter en in het voorjaar vormde zich geen blad meer. Vanwege het risico op takbreuk in het geval van storm is de boom weggehaald. De kans op lichamelijk letsel bij voorbijgangers of schade aan geparkeerde auto’s was te groot. De gemeente vindt het spijtig maar kiest voor veiligheid.
De parkeerplaats bij de AH heeft een link met het project herinrichting Steenstraat. Eventuele herplant op deze plaats zal worden bekeken door het projectteam dat hiermee bezig is.


(redactie Website, LvM, bron persbericht gemeente)


Vrijdag 6 juni '08

Dullertstichting schenkt half miljoen voor bouwspeelplaats Thialf

Onder het statige portret van de oprichter van de stichting kreeg burgemeester Pauline Krikke dinsdagmiddag 27 mei symbolisch een bedrag van 500.000 euro van de Dullertstichting overhandigd. Met deze gulle gift viert de stichting haar 125-jarig bestaan en eert zij haar naamgever mr. Willem Hendrik Dullert. De Dullertstichting steunt mensen in Arnhem, die op grond van hun financiële of maatschappelijke omstandigheden voor steun in aanmerking komen. Het bedrag is bestemd voor de herinrichting van de overgang van de wijk naar de bouwspeelplaats Thialf.

In opdracht van de Dullertstichting heeft de gemeente Arnhem een ontwerperprijsvraag uitgeschreven voor de toegang van de Thialf. Dit idee is gelanceerd bij het nieuwe ontwerpcafé van het Ontwerpers Platform Arnhem.

(redactie Website, LvM, bron gemeente)


Mr. Spoor, voorzitter van de Dullertstichting: "Er zit muziek in het project. Vandaar dit symbolische spaarpotje met muzikanten.”
foto: gemeente Arnhem.


Maandag 2 juni 2008

Snuffelmarkt succesvol

Om acht uur was het zondagochtend al druk in de Spijkerstraat met het opbouwen van de kramen. De ochtend bracht een aangenaam koel weertype dat voor een goede start van zaken zorgde. Hier en daar vielen een paar sputters, maar tussen de geur van verse koffie langs de koopwaar viel dat nauwelijks op. Alle beschikbare plaatsen voor de drukbezochte markt waren volledig bezet en de markt sloot pas laat in de middag. De drukte werd verder nog versterkt doordat het gelijktijdig koopzondag was (eerste zondag van de maand).

(redactie Website, EB)


Snuffelmarkt in de Spijkerstraat - foto: EB.


Donderdag 29 mei '08

Nieuw bestemmingsplan Spijkerkwartier ter inzage tot 2 juli

Het nieuwe bestemmingsplan voor het Spijkerkwartier ligt tot en met 2 juli ter inzage bij de gemeente Arnhem (loket BWL in het stadhuis) en in de Lommerd. Ook zijn de twee bijbehorende kaarten in te zien. Tot 2 juli kunnen mensen hun eventuele bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp-bestemmingsplan aan de gemeente laten weten.

De belangrijkste reden dat het Spijkerkwartier een nieuw bestemmingsplan krijgt, is het feit dat de wijk onlangs is benoemd tot ‘rijksbeschermd stadsgezicht’. Daarvoor is het noodzakelijk dat de onderdelen die de wijk zo bijzonder maken, beschermd worden. Dat is in dit ontwerp-bestemmingsplan geregeld. Zo zijn bijvoorbeeld alle mezzanines (‘halve’ verdiepingen), tuindoorzichten en afgeschuinde straathoeken in het plan vastgelegd. Ook staan bijzondere bomen erin aangetekend. Van ieder pand in de wijk is op de kaarten na te gaan welke waarden behouden moeten blijven, als dit bestemmingsplan definitief wordt.

Het voormalige prostitutiegebied maakt geen deel uit van het nieuwe bestemmingsplan: voor dit gebied (Spijkerbroek), waarvoor de gemeente nu samen met bewoners plannen ontwikkelt, komt later een apart bestemmingsplan.

Het ontwerp-bestemmingsplan Spijkerkwartier staat gedeeltelijk ook op de website van de gemeente Arnhem: http://www.igis.arnhem.nl/bis_inspraak/default.asp?bp=705. Hierbij is ook de tekst van het ontwerp-bestemmingsplan te lezen: klik daarvoor rechts op een van de onderdelen in de legenda, bijvoorbeeld ‘T: Tuin’. De kaart met cultuurhistorische waarden ontbreekt op internet; deze is wel in te zien in de Lommerd en bij de gemeente.

Het oude bestemmingsplan (1998) staat op deze site, via het menu: plannen, of kies deze link.

(redactie Website, KvR/EB)


Woensdag 28 mei '08

VROM stelt maatregelen vast in een aantal straten vanwege te hoge geluidsbelasting.

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer heeft bekend gemaakt dat de ten hoogste toelaatbare waarde van geluidsbelasting is vastgesteld aan gevels van woningen in de buurt van het spoortraject in Arnhem. In het Spijkerkwartier gaat het onder andere om de Van Muijlwijkstraat, de Steenstraat, de Hertogstraat, de Driekoningendwarsstraat, de Karel van Gelderstraat en de Spijkerstraat.
VROM heeft maatregelen vastgesteld om de geluidsbelasting op de gevels en binnen de betrokken woningen terug te brengen. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 28 mei 2008 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het gemeentehuis van de gemeente Arnhem tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de publicatie en dient te worden gericht aan: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer p/a Bureau Sanering VerkeerslawaaiPostbus 97 - 3440 AB Woerden.

(redactie Website, LvM, bron gemeentepagina Koerier)


Dinsdag 13 mei '08

Poolse mannen verdacht van diefstal wielen

ARNHEM - De Arnhemse politie heeft maandagochtendvroeg op de Dullertstraat in het Spijkerkwartier drie mannen met Poolse nationaliteit aangehouden op verdenking van diefstal van enkele wielen. Agenten waren rond kwart over vier bij een klein brandje geroepen op de Karel van Gelderstraat. Kort daarna zagen agenten een man bij het zien van de politie wegrennen en in een auto duiken. Bij controle bleken er drie wielen achterin de auto te liggen. Een geparkeerde auto verderop in de straat bleek op een krik te staan en drie wielen te missen. Daarop werd de man aangehouden. Twee anderen die bij de auto stonden, werden eveneens aangehouden. De auto waarbij de Polen waren aangetroffen werd in beslag genomen. Een vierde Pool, die zich in de loop van de ochtend bij de politie meldde om te vragen waar zijn auto was werd ook aangehouden. De vier verdachten, twee van 24, een van 34 en een van 43 jaar, zijn in verzekering gesteld. Onderzocht wordt of de vier nog meer op hun kerfstok hebben.

(redactie Website, LvM, bron politie)


Zaterdag 10 mei '08

'Tante Hen' overleden

Ze heette mevrouw Brand, maar iedereen kende haar als 'tante Hen'. Jarenlang was ze het vaste middelpunt van opgewekte gesprekken op de trap voor haar huis. Tante Hen vertelde verhalen en grappen en had voor iedereen een goed woord of een advies.
Oorspronkelijk kwam ze uit Dordrecht. In Arnhem maakte ze de evacuatie aan het einde van de oorlog mee. In de lange periode daarna in de Prins Hendrikstraat zag ze de prostitutie rondom haar komen en gaan. Al die tijd verhuurde ze kamers, veel aan mensen uit de mode of de danswereld. Nog jaren nadien kwamen haar huurders op bezoek.
Naar een bejaardentehuis wilde ze niet, dat was haar te saai. Een dag voor haar 93ste verjaardag, werd mevrouw Brand ziek. Ze kwam in het ziekenhuis en later in het verpleeghuis terecht. Ze overleed begin mei.

De foto hiernaast is een jaar geleden gemaakt, tijdens de verhuizing van cartonnagefabriek Brown. Naast haar Ria Schaareman, die dagelijks bij haar op bezoek ging. Een van de laatste keren op de trap voor haar huis.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


foto: Loet van Moll.


Vrijdag 9 mei '08

Marta de Wit overleden

Begin mei is Marta de Wit overleden. Marta was een alom bekend kunstenaar die veel prijzen voor haar werk heeft gewonnen. In de wijk nam ze jaarlijks deel aan de manifestatie Kunst in Kwartier. Ze had een atelier in de Emmastraat.

Dit jaar bleek bleek dat ze kanker had. Behandeling was niet meer mogelijk. In het vooruitzicht van nog enkele maanden te gaan, besloten zij en haar partner Bram om te trouwen. Maar sneller dan verwacht naderde het einde.

De afscheidsplechtigheid en de crematie vonden plaats in Beuningen in aanwezigheid van familie en talloze bekenden. Marta is 52 jaar geworden.

(redactie Website, LvM)


foto: rouwkaart.


Maandag 5 mei '08

Het bevrijdingsfeest zoals het in 1945 plaatsvond in de Spijkerstraat

(redactie Website, LvM)


Vrijdag 2 mei '08

Spijkerstraat 148 en 150 te koop

De gemeente Arnhem verkoopt twee appartmentsrechten, rechtgevende op het gebruik van de bovenwoning aan de Spijkerstraat 148 en rechtgevende op het gebruik van de benedenwoning Spijkerstraat 150. De Spijkerbuurt wordt na roerige jaren weer een buurt waar geleefd wordt. Ook is er elders in de wijk ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld galerieën en reclamestudio’s.
De verkoop geschiedt per openbare inschrijving en onder voorbehoud van gunning door het college van burgemeester en wethouders. Bij aankoop is de koper verplicht om uiterlijk binnen anderhalf jaar na eigendomsoverdracht het pand te renoveren. Voor mensen die graag in deze buurt willen wonen is dit een unieke gelegenheid om een pand te kopen!
Voor geïnteresseerden is het mogelijk om de panden te bezichtigen op VRIJDAG 9 MEI VAN 16.00 TOT 17.00 EN OP ZATERDAG 10 MEI VAN 10.00 TOT 11.00.
Meer informatie is te verkrijgen via www.funda.nl ofwel via Guijt Makelaardij tel. (026) 443 43 48.
Tijdens de openhuis dagen ontvangt u uitgebreide verkoopdocumentatie.
Open Huis op vrijdag 9 mei van 16.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 10 mei van 10.00 tot 11.00 uur
Een unieke gelegenheid om in het historische Spijkerkwartier te gaan wonen!

(redactie Website, LvM, bron gemeente)


foto: gemeente Arnhem.


Woensdag 30 april '08

Nieuwe verkeerssituatie Dullertstraat en C.A. Thiemestraat

Eind 2006 zijn na de beëindiging van de prostitutieactiviteiten in het Spijkerkwartier een aantal verkeersmaatregelen weer teruggedraaid, die destijds waren ingevoerd om het zogenaamde ‘rondjes rijden’ tegen te gaan. Voorgesteld is toen ook om de huidige afsluiting van de Dullertstraat ter hoogte van de Emmastraat op te heffen. Hiertegen zijn door enkele bewoners van de Dullertstraat bezwaren, maar ook alternatieve voorstellen ingediend. Er zou dan namelijk een doodlopende straatontstaan, met alle nadelige gevolgen vandien. Rekening houdend met deze bezwaren, de voorgestelde alternatieven en de mening van de Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier in deze, is uiteindelijk besloten de afsluitingen aan beide zijden van de Dullertstraat ongedaan te maken en de oude situatie van vóór 1996 te herstellen. Dit betekent concreet dat de Dullertstraat net als vroeger weer een éénrichtingsstraat zal worden; ‘in’ ter hoogte van de Emmastraat en ‘uit’ ter hoogte van de C.A. Thiemestraat.
Kortgezegd zijn de redenen om dit besluit te nemen:
- er ontstaat geen doodlopende straat met alle negatieve gevolgen vandien;
- er ontstaat nu een logische verkeerscirculatie die vroeger ook goed functioneerde;
- de ca. 8 openbare parkeerplaatsen in deze straat kunnen weer door iedereen gebruikt worden.

(redactie Website, LvM, bron gemeentepagina Koerier)


Vrijdag 18 april '08

Vitalis gaat voor Verti-kaal

Woningcorporatie Vitalis bezit een aantal panden aan weerszijden van de entree van de Watertuin. Een door hen ingehuurd bedrijf zette deze week een schaftkeet in de inrit, bond een chemisch toilet aan de poort en ging aan de slag. Alle klimplanten over een oppervlakte van 80 vierkante meter werden van de muur verwijderd.
Ruim tien jaar lang hadden de vrijwilligers van de Watertuin de klimplanten zorgvuldig gesnoeid zodat de ventilatiegaten vrij bleven en ze niet hoger dan vier meter reikten, met de bedoeling een groene entree te creëren. Een van de vrijwilligers van de Watertuin heeft geprobeerd de actie te stoppen en contact te krijgen met Vitalis. Maar daar was men in vergadering. "De uitvoerders waren niet voor redelijk overleg vatbaar en gingen onder het motto 'opdracht is opdracht' onverstoorbaar verder", aldus de vrijwilliger, "Twee Kamperfoelies, ruim op het terrein van de Watertuin, zijn na flink aandringen nog wel gered".

Eind vorig jaar plaatsten we een klacht van een bewoonster van Spijkerstraat 122 over corporatie Portaal. Een schildersploeg haalde een Blauwe regen rücksichtlos van de balkons en zaagde hem bij de grond af.

Terwijl Volkshuisvesting ruimhartig meewerkt aan 'Verticaal groen' in de Spoorhoek, gaan Portaal en Vitalis dus voor 'Verti-kaal'.

(redactie Website, LvM, bron Watertuin)


foto: Loet van Moll.


Donderdag 17 april '08

Spijkertuinen als inspirerend voorbeeld.

Het straatgroen en de tuinen in het Spijkerkwartier zijn als inspirerend voorbeeld opgenomen in het rapport ‘Prettige plaatsen’ (rapport nr 18 in de Wooninnovatie Reeks). De afgelopen maanden is hiervoor een groot aantal beheerders en betrokkenen van de Groengroep en de gemeente geïnterviewd.
Andere voorbeeldprojecten in het rapport zijn Park Rozendaal in Leusden, De Unieke Brink in Enschede en Proefpark de Punt in Rotterdam. Ook deze projecten zijn geselecteerd vanwege de grote rol van de bewoners en de bijzondere manier waarop de samenwerking tussen bewoners, gemeente en andere betrokkenen is georganiseerd.
De Wooninnovatie Reeks is een rapportserie van bureau Bouwpraktijkinnovatie aan de Parkstraat. Dit bureau doet continu onderzoek naar de ervaringen in innovatieve projecten en de rol van bewoners in ontwikkeling en beheer. Vier keer per jaar verschijnt een nieuw themarapport. Deze rapporten worden o.a. gebruikt in cursussen en studiedagen van gemeenten, corporaties, bewonersorganisaties en kennisinstituten.

Het rapport verschijnt in april 2008. Zie www.wooninnovatiereeks.nl.

(redactie Website, LvM, bron groengroep)


Zaterdag 12 april '08

Snelwegborden in Posttuin

Het leek een 1 april-grap maar ze stonden nog tot en met 8 april in de Posttuin. Twee grote gele borden om passanten te waarschuwen voor gladheid.

In de Poststraat is de Posttuin te vinden, een van de openbare tuinen in het Spijkerkwartier die door vrijwilligers wordt onderhouden. Over de tuin ligt een kleine loopbrug waarvan de planken onlangs zijn vervangen. Blijkbaar was de aannemer bang voor ongelukken en wilde hij geen enkel risico lopen aansprakelijk gesteld te worden. Daarom plaatste hij twee grote borden die normaal gesproken langs autowegen te zien zijn.

(redactie Website, LvM, bron groengroep)


foto: Loet van Moll.


Vrijdag 11 april '08

Spijkertuinen op SpacesTimes.net in Zwitserland.


Vorig jaar juni kreeg de Groengroep bezoek van twee onderzoekers uit Frankrijk. In het kader van een Europees onderzoek wilden ze meer weten over de invloed van directe burgerinitiatieven op stedelijke regeneratie met speciale belangstelling voor ecologisch gerelateerde initiatieven. In zo’n geval is het Spijkerkwartier natuurlijk een lichtend voorbeeld.
Ze waren benieuwd naar het ontstaan en de ontwikkeling van de groengroep in de loop van de tijd, de samenwerking met de gemeente, en veranderingen in de kwaliteit van leven, de ecologie, en de sociale en economische waarden van de wijk.
Een van de onderzoekers, Nathalie Blanc, heeft hierover het artikel* " Éthique et esthétique de l’environnement " gepubliceerd op de SpacesTimes.net, een interdisciplinaire site die sociaalwetenschappelijke artikelen exclusief online publiceert. De basis van de site is Lausanne, Zwitserland. Een afschrift van het artikel is binnenkort ook te vinden op www.spijkerkwartier.net op de pagina publicaties.

(redactie Website, LvM, bron groengroep) link*


Dinsdag 1 april 2008

Circus Poehaa in geldproblemen; petitie op internet

Circus Poehaa zit in financiële problemen. Als er niet snel een oplossing komt, moet de circustheaterschool al deze zomer de huur opzeggen van het pand aan de Driekoningenstraat, verwacht René Hildesheim, directlid en docent bij Poehaa. De circustheaterschool heeft de gemeente om extra subsidie gevraagd om zo haar voortbestaan veilig te stellen.
Circus Poehaa krijgt al jaren een subsidie van 11.000 euro per jaar van de gemeente, aldus Hildesheim, en het gebouw kost 30.000 euro per jaar. Weliswaar draait de organisatie een omzet van ongeveer 200.000 euro per jaar, maar dat is niet meer genoeg om alle medewerkers voldoende te begeleiden bij hun werk, stelt Hildesheim. In totaal werken er zo’n 32 mensen bij Poehaa, vaak op projectbasis. Ongeveer acht van hen verdienen een aanzienlijk deel van hun inkomen bij het circus.
Volgende week heeft de directie van Poehaa een gesprek met wethouder Weeda over de situatie.
Een petitie ter ondersteuning van Circus Poehaa is te vinden via www.circuspoehaa.nl of rechtstreeks op http://www.axci.nl/?ln=ned&id=951.

(redactie website, KvR)


Dinsdag 1 april 2008

Gemeenteraad bespreekt ontwikkelingsvisie Spijkerbroek

De ontwikkelingsvisie Spijkerbroek staat in april op de agenda van de Arnhemse gemeenteraad. In de ontwikkelingsvisie Spijkerbroek staan de basisvoorwaarden en uitgangspunten voor de concrete ontwikkeling van het gebied, grofweg de driehoek spoorlijn/Thorbeckestraat/Emmastraat-Hertogstraat. De belangrijkste punten uit de ontwikkelingsvisie zijn een ruime, natuurlijke parkzone met bouwspeelplaats Thialf als centraal punt, een combinatie van wonen en werken en aansluiting van nieuwbouw bij de bestaande, vaak monumentale bebouwing.

Op 7 april staat Spijkerbroek informatief geagendeerd voor de
raadscommissie VROM. 14 april komt het nogmaals in de raadscommissie voor een onderlinge
discussie en op 21 april neemt de gemeenteraad er een besluit over.
De ontwikkelingsvisie Spijkerbroek staat op de website van de gemeente Arnhem: http://www.arnhem.nl/sites/internet_nieuw/actueel/projecten/spijkerbroek

(redactie Website, KvR)


Donderdag 6 maart '08

Bewoners zetten vraagtekens bij parkeervoorstel gemeente

Heeft het Spijkerkwartier wel behoefte aan een ingrijpende verandering van het parkeerbeleid in de wijk? Veel bezoekers van de informatieavond over het parkeervoorstel van de gemeente, woensdag 5 maart in het gemeentehuis, vroegen zich hardop af of al die drastische maatregelen wel nodig zijn om de parkeerdruk in de buurt te verminderen. Met name mensen met twee auto’s vroegen zich af of ze er juist niet op achteruit gaan als het voorgestelde plan wordt ingevoerd.

Betaald parkeren
Belangrijkste onderdeel uit het voorstel is dat er straks in héél het Spijkerkwartier tot 22.00 uur betaald parkeren komt. Alle gratis parkeerplaatsen verdwijnen: parkeren gaat 1,20 euro per uur kosten. Bewoners kunnen maximaal één parkeervergunning kopen, bedrijven één of meer. Op die manier zou de parkeerdruk aanzienlijk verlaagd kunnen worden, aldus verkeersplanoloog Han Temmink.

De belangrijkste punten uit het voorstel:
- betaald parkeren om langparkeerders van buiten de buurt te weren
- extra parkeerplaatsen creëren op vrijkomende locaties in de buurt
- promotie van de Velperpoortgarage en Musisgarage voor tweede auto’s
- bewoners krijgen pasje waarmee hun bezoek goedkoper kan parkeren

Tijdens de avond konden de ongeveer 150 aanwezigen hun mening over het voorstel op kaartjes schrijven. De gemeente gaat die reacties verwerken en op basis daarvan een voorstel doen aan de gemeenteraad. Als mocht blijken dat er te weinig draagvlak is voor het voorstel, dan kan het ook nog afgeblazen worden.

Mensen die de avond niet hebben bijgewoond, maar toch hun mening willen geven, kunnen dat TOT 19 MAART doen via e-mail: han.temmink@arnhem.nl
( Kijk voor meer informatie ook onder "plannen")

(redactie Website, KvR)


Donderdag 14 februari '08

Mensen met een Wwb-uitkering in wijkonderhoud Spijkerkwartier

Twaalf mensen met een bijstandsuitkering zijn op dinsdag 5 februari begonnen aan een opleiding om in 2008 in de wijken het Broek, Presikhaaf en het Spijkerkwartier in de groenvoorziening te kunnen gaan werken. Naar verwachting zal aan het einde van de opleiding de helft van de deelnemers een betaalde baan aangeboden krijgen voor de duur van een jaar. De andere helft zal voorlopig nog met behoud van uitkering gaan werken in het project Werken voor de Stad.
Ze doen dit onder begeleiding van het bedrijf Eemfors, dat het hele jaar door groenwerkzaamheden uitvoert voor de gemeente Arnhem. Eemfors is van oorsprong een sociale werkvoorziening die is uitgegroeid tot een commercieel bedrijf.
De opleiding duurt tien weken en bestaat uit een aantal cursusdagen en een praktijkgedeelte. Hierin krijgen zij een basisopleiding groenvoorziening. Na het volgen van de cursussen volgt een examen dat bij een goed resultaat wordt beloond met een erkend certificaat. Als de deelnemer het voortraject goed doorloopt, biedt Eemfors na een goede evaluatie met de gemeente aan de helft van de deelnemers een arbeidscontract voor de duur van één jaar. De andere helft van de deelnemers blijft met behoud van uitkering aan de slag. Dat doen zij in het project ‘Werken voor de Stad”.

(redactie Website, LvM, bron gemeente Arnhem)


Maandag 11 februari '08

Boulevard Heuvelink 124 krijgt mogelijk status gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om op grond van artikel 3 van de gemeentelijke monumentenverordening Boulevard Heuvelink 124 aan te wijzen als Beschermd monument. Het pand staat op de hoek van de v.d.Spieghelstraat, en is bij sommige bewoners ook bekend als de voormalige ‘praktijk van dokter Melai’.

(redactie Website, LvM, bron gemeente Arnhem)


Donderdag 7 februari '08

Uitbreiding autodateplaatsen

De gemeente Arnhem ziet het gedeeld autogebruik (ook wel: autodate, call-a-car, auto op afroep) als een kansrijke manier om de verkeersproblematiek het hoofd te bieden. Daarom heeft de gemeente op verschillende plaatsen in Arnhem parkeerplaatsen gereserveerd voor het autodaten. Inmiddels is er zoveel belangstelling dat het aantal autodate-locaties moet worden uitgebreid. Daarom heeft het college van B&W besloten door het plaatsen van borden parkeerplaatsen voor personenauto’s aan te wijzen op de Boulevard Heuvelink, naast de bestaande autodateplaats en op de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, ter hoogte van nummer 175. Onder de borden komt de tekst:“autodate Greenwheels” en “autodate Drive CarSharing”.

(redactie Website, LvM, bron gemeente Arnhem)


Vrijdag 1 februari '08

Lezing over geschiedenis Spijkerkwartier

Joep Mannaerts houdt dinsdag 4 maart een lezing over de geschiedenis van het Spijkerkwartier. De titel van de lezing is 'Spijkerkwartier. Twee eeuwen contrasten.'
Aan de hand van veel plaatjes biedt Mannaerts een reis van tweehonderd jaar door de tijd en door de buurt. Eerder al hield Mannaerts deze lezing bij de Volksuniversiteit. Op verzoek van een aantal buurtbewoners herhaalt hij hem nu in het Spijkerkwartier zelf.
De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Lommerd.

(Redactie Website, KvR)


Donderdag 31 januari '08

Stoeptegel door voorruit van auto op Apeldoornseweg

Een 24-jarige man uit Arnhem is maandagavond met de schrik vrij gekomen toen een stuk stoeptegel door de voorruit van zijn auto vloog. Hij reed op dat moment over de Apeldoornseweg. Het voorval vond plaats rond elf uur toen de bestuurder onder het spoorwegviaduct, de meest westelijk punt van de Spoorhoek, richting binnenstad reed. Het stuk tegel kwam door de voorruit ter hoogte van de bijrijdersplaats, waar op dat moment niemand zat. De politie vermoedt dat onbekenden het stuk stoeptegel vanaf het viaduct naar beneden hebben gegooid. Een onderzoek naar de daders leverde geen resultaat op.
In 2005 kwam een vrouw op de A4 om het leven toen een steen door haar voorruit vloog. Een maand later gooiden vandalen stenen naar een vrachtwagen op de A12. Ook bij de A15 in Zetten zijn incidenten geweest. De vier stenengooiers op de A4 kregen celstraffen tot 6 jaar.

(redactie Website, LvM, bron de Gelderlander en de Volkskrant)


Dinsdag 30 januari '08

5 maart informatieavond over parkeren in Spijkerkwartier

De informatieavond over parkeren in het Spijkerkwartier wordt gehouden op woensdag 5 maart, in de Burgerzaal van het stadhuis om 20.00 uur.
Op de avond, die eigenlijk al in november gehouden zou worden, presenteert de gemeente een aantal voorstellen voor een nieuw parkeerbeleid in de wijk. Dat moet de grote parkeerdruk verminderen.
De gemeente voelt zelf het meest voor betaald parkeren in de hele wijk, waarbij bewoners en ondernemers een ontheffing kunnen kopen, net zoals ze nu een vergunning kunnen kopen.
De gemeente voert het nieuwe parkeerbeleid alleen in als er voldoende draagvlak voor is onder bewoners en ondernemers. Alle bewoners krijgen deze maand een informatiebrief thuisbezorgd over de parkeerplannen.

(redactie Website, KvR)


Vrijdag 18 januari '08

Even was het winter in de wijk

Januari is tot nu toe zo zacht dat je haast zou vergeten dat het winter is. In de maand december leek het er een stuk meer op. Diverse mensen uit de wijk stuurden foto's van prachtige wintertaferelen. Een van de mooiste is de foto hiernaast van Jan Bijker, genomen in de Parkstraat. Op de achtergrond enkele grote Platanen. Om toch weer even in de sfeer te komen....

(redactie Website, LvM)


foto: Jan Bijker.


Woensdag 9 januari '08

Winkelruit ingeslagen aan de Hommelstraat

Twee Arnhemmers van 18 en 37 jaar oud zijn woensdagnacht aangehouden in verband met de vernieling van een winkelruit aan de Hommelstraat. De twee werden aangetroffen in een auto op de Sonsbeeksingel nadat getuigen hadden gezien dat ze de ruit hadden ingeslagen en waren weggereden. De 37-jarige bestuurder bleek dronken en had geen rijbewijs.

(redactie Website, LvM, bron de Gelderlander)


Zaterdag 6 januari '08

Kerstboomverbranding op Thialf

Op Thialf vond de traditionele kerstboomverbranding plaats. Met af en toe een spectaculair oplaaiend vuur.
Zoals elk jaar was er ook chocolademelk te krijgen en werd bekendgemaakt wie de loterij had gewonnen.

(redactie Website, LvM)


foto: Sjoerd Kulsdom.


Woensdag 2 januari '08

Karen van Rijsewijk schuift op van Wijkkrant naar Website.

Met ingang van januari 2008 is Karen van Rijsewijk toegetreden tot de redactie van de Website. Karen was eerst coordinator en eindredacteur bij de Wijkkrant maar beperkt zich bij de krant voortaan tot nieuwsbijdragen. Hetzelfde gaat ze nu doen bij de Website. In feite schuift ze dus een stukje op van Wijkkrant naar Website. Daardoor wordt ze een belangrijke schakel tussen de twee nieuwsorganen van de wijk. Karen werkte voorheen bij de Gelderlander en momenteel bij de afdeling communicatie van de Universiteit Nijmegen. Een echte professional dus. Een foto van haar is te vinden op de contactpagina.

(redactie Website, LvM)


Dinsdag 1 januari '08

Vuurwerk de mist in

Op oudjaarsavond was de mist zo dicht dat je de overkant van de straat niet meer kon zien. Een tegenvaller voor de mensen die suurvierwerk hadden ingekocht. Hier en daar was op korte afstand nog net een glimpje waar te nemen. Maar een blik over de buurt leverde niets ander op dan potdichte mist.
Wat het geluid betreft ging het dit jaar even zo goed als andere jaren, zo niet beter. De onzichtbae overburen waren tussen het knallen door goed te verstaan en de dreunende donderslagen van het zware vuurwerk deden zich stevig voelen.

( redactie Website, LvM )


foto: Loet van Moll.