Wijkgericht werken

(Interview met Erma Cobussen.
zo werkte het toen de wijk nog een opbouwwerker had..)

Het is niet zo makkelijk uit te leggen hoe het wijkgericht werken in elkaar zit en hoe allerlei instellingen en groeperingen daarin participeren. Hieronder een poging om dat duideljk te maken. Als je meer informatie wilt, vragen hebt of eventueel actief mee zou willen doen met bepaalde zaken, kun je altijd terecht bij onze opbouwwerker Erma Cobussen. Je kunt kontakt opnemen via e.cobussen@rijnstad.nl

Als er een verzoek komt van bijvoorbeeld een van de bewoners, dan gaat dat via het wijkteam naar het wijkplatform. Het wordt besproken tijdens de platformvergadering en er wordt een beslissing genomen wat te doen met het verzoek. Als er dan vervolgens iets gedaan of uitgevoerd moet worden gaat weer via het wijkteam.

Het wijkteam bestaat uit:
- De wijkmanager (vroeger wijkcoördinator genoemd) van de gemeente
- De opbouwwerker van Rijnstad
- De stadsdeelschef van Stadsbeheer
Eventueel kunnen op afroep andere partners, bijvoorbeeld iemand van Verkeer of Groenbeheer, deelnemen. Het wijkteam is zowel het voorbereidende als het uitvoerende orgaan voor het wijkplatform. Het bereidt een verzoek dat bij hun terecht is gekomen voor en als het platform positief beslist voert het wijkteam het vervolgens ook weer uit.

Het wijkplatform is een soort paraplu waarin alle partners en belangengroepen op wijkniveau d.m.v. een vertegenwoordiger uit hun midden zitting hebben. Dit zijn onder andere dezelfde mensen als is het wijkteam zitten met daarbij:
- gebiedsagenten
- bewoners
- ondernemersverenigingen
- woningbouwcorporaties
Het platform is een samenwerkingsverband waarbinnen overlegd wordt over financiële hulpverlening en maatregelen die ten gunste komen van de wijk. Daartoe krijgen ze van de gemeente een budget van ongeveer 35.000 euro per jaar.

Een voorbeeld: via de opbouwwerker laat een bewonersgroep weten een wijkfeest te willen organiseren, maar ondanks sponsoring komt men toch nog een bedrag tekort. Het wijkteam gaat dan aan de slag om te kijken of het verzoek in aanmerking komt voor behandeling in het platform. Het gaat dan om zaken als: komt het inderdaad ten goede aan onze wijk, is het bedrag in verhouding tot de totale kosten, hoeveel wijkfeesten zijn er deze maand al geweest en dat soort dingen. Vervolgens wordt het voorstel in het platform behandeld en als besloten wordt dat de gevraagde geldelijke bijdrage geleverd kan worden moet het wijkteam er voor zorgen dat het ook geregeld wordt. In geval er geen geld, maar een voorziening gevraagd wordt, bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen, gaat het op dezelfde manier, alleen moet het wijkteam er dan voor zorgen dat die speeltoestellen er komen. Zo draagt het wijkplatform ook bij aan het tot stand komen van de wijkkrant, het organiseren van de nieuwjaarsreceptie, de boomspiegelhekjes, het kinderkamp enzovoorts.

De opbouwwerker probeert een kwalitatief goed product te leveren en hij speelt daarbij een zeer belangrijke rol in de communicatie tussen de verschillende belangengroepen. Hij zal niet op voorhand dingen beloven die waarschijnlijk niet waargemaakt kunnen worden. Anderzijds, als iets besloten is door het platform zal hij er ook op toezien en ervoor zorgen dat het uitgevoerd wordt. Hij is trekker en duwer tegelijk, vraagt door, haalt dingen aan, neemt initiatieven en regelt zaken. De opbouwwerker is er in eerste instantie om de belangen van de bewoners te behartigen, maar het uitgangspunt blijft samenwerking. Er moet op een goede manier samengewerkt worden met de gemeente.