'Wijkbeheer voor gevorderden' als opvolger van het opbouwwerk?

Sinds het verdwijnen van de laatste opbouwwerker is een leemte ontstaan in de professionele ondersteuning voor het wijkbeheer van Spijkerkwartier en Spoorhoek.
Donderdag 10 maart 2005 heeft een gesprek plaats gevonden van een Wijkafvaardiging met wethouder Sjoerd Veenstra over dit onderwerp.

De afvaardiging van de wijk bestond uit Willem van Gent, Yvonne de Ridder en Reinout Dubbelman. In een constructief gesprek van anderhalf uur hebben zij uiteen gezet waar wij als wijkbewoners behoefte aan hebben. Dit hebben ze gedaan aan de hand van de 'visie op wijkbeheer voor gevorderden' en een 'profielschets voor een coördinator wijkbeheer', die eerder door Willem van Gent op schrift was gesteld en voor commentaar naar diverse actieve groepen in de wijken was gestuurd.

Wethouder Veenstra heeft aangegeven dat de zienswijzen van de gemeente en beide wijken niet veel uiteenlopen voor wat betreft het wijkbeheer in de toekomst.
Wel verschilt hij van mening wat betreft het voorstel op het punt van de mate van professionele ondersteuning. Hij is van mening dat de wijkbewoners te bescheiden zijn over hun capaciteit om zelf een goed werkend wijkbeheer met een sterk vrijwilligersnetwerk op te kunnen bouwen.

Voor de korte termijn gaat Veenstra onderzoeken of en op welke wijze de minimale ondersteuning (op afstand) zoals door Rijnstad toegezegd kan worden geëffectueerd. Daarnaast zal zo spoedig mogelijk de taak van de wijkmanager worden ingevuld (enkele uren op afstand). Met de vrijwilligerscentrale zal worden bezien of de bronmethodiek kan worden ondersteund. Oftewel hij bekijkt serieus of de gevraagde ondersteuning, weliswaar verspreid over diverse functionarissen, voor een deel kan worden ingevuld.

De afvaardiging heeft aangegeven dat ze wat betreft de tussentijdse oplossing meer ziet in het bij elkaar brengen van de diverse uren in één persoon. Ook werd aangegeven dat ze meer gaan voor een structurele oplossing. Daar binnen de gemeente nog nadere invulling moet worden gegeven aan de zienswijze hoe om te gaan met het wijkbeheer,wijkplatform en de inzet van professioneel personeel en ook nog gekeken gaat worden naar de etikettering van de wijken, hebben we verzocht ons voorstel daarin te betrekken en mee te nemen in de discussie met de commissie en de raad bij de concrete verdeling van inzet welzijnswerk in mei.

Medio april is een vervolgbespreking met wethouder Veenstra gepland. Hij zal dan met een voorstel komen. Daarnaast is de gedachte om na het volgende overleg met wethouder Veenstra, de fracties van de politieke partijen uit te nodigen om de visie op wijkbeheer voor gevorderden nader toe te lichten en te zien of hiervoor politiek draagvlak is te vinden.

In de vergadering van het Wijkplatform van 16 maart is door Willen van Gent een nadere toelichting gegeven op de visie van de afvaardiging.