terug naar religie


Soberheid en muziek in De Rank


Tegen de ene korte zijde een heel eenvoudig houten kruis, zacht verlicht van achteren. Aan de tegenoverliggende kant, op de hoge gaanderij, een klein orgeltje. En daartussen een grote, hoge, lichte ruimte met een schuin dak, slechts gevuld met eenvoudige stoeltjes voor de gemeenteleden. Meer heb je dus niet nodig om ter kerke te gaan.

Sober en bijbelvast

Het past bij de Hervormde gemeente De Rank, die hier, in het gebouw aan de Groen van Prinstererstraat, elke zondagochtend bij elkaar komt. Kerkmeester Jack Theunissen heeft me net uitgelegd dat het daarom gaat in zijn gemeente: “Omzien naar elkaar, letten op elkaar, en een eenvoudige wijze van uitdragen van je geloof, zoals wij denken dat het zou moeten. Zonder afbreuk te doen aan hoe anderen hun geloof beleven!”
In de koffiekamer van de kerk, waar de mensen zo eens in de twee, drie weken bij elkaar komen na de dienst, verteld hij wat dat in de praktijk inhoudt. “De bijbel staat bij ons centraal, en we proberen zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven. We vinden niet dat je daar zomaar zelf wat van kunt maken. Elke week leest de predikant er een stuk uit voor, waar hij vervolgens over preekt. Tussendoor wordt er veel gezongen, psalmen en gezangen.”
Elke dienst worden ook de tien geboden voorgelezen, er wordt gebeden, en gecollecteerd. En de bloemen in de kerk gaan elke week naar een ander gemeentelid.
Het “omzien naar elkaar” krijgt vooral vorm in de kerkeraad: de diakenen in de raad bezoeken gemeenteleden die het zwaar hebben, door bijvoorbeeld ziekte. Ze dragen ook zorg voor de collectes.

Een muzikaal gebouw

Op dit moment is de post van predikant vacant. “Het is maar een heel kleine gemeente, 112 leden,” zegt Jack Theunissen. “ Het liefst zouden we eens een wat jongere predikant hebben, die ook het jeugdwerk weer op wil pakken. Jammer genoeg zijn er op dit moment geen kinderen in de kerk, de gemiddelde leeftijd ligt rond de zeventig!”
Vroeger reed de predikant met de ABC-bus (de Algemene Bijbelbus) door de wijk op woensdagmiddagen. Dan konden kinderen langskomen, om vragen te stellen en naar bijbelverhalen te luisteren.
Tegenwoordig is het lastig om de grote ruimte gevuld te krijgen. Jack Theunissen: “Er wordt wel meer gebruik van gemaakt hoor. Zondags om twaalf uur is er een dienst van de Evangelische Broedergemeente. En hiernaast zit nog de Gereformeerde kerk.” En dan zijn er natuurlijk nog de koren, die door de week in de kerk repeteren. Wie zoals ondergetekende in de buurt woont, hoort al met al zeer regelmatig gezang en orgelklanken uit het gebouw opstijgen!


Marlies Hummelen
(eerder gepubliceerd in de Wijkkrant)